Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2229053

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 czerwca 2016 r.
VII SA/Wa 479/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosława Kowalska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. Ś. i T. Ś. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, w sprawie ze skargi J. Ś. i T. Ś. na decyzję Ministra Obrony Narodowej Nr (...) w przedmiocie usunięcia przeszkody lotniczej postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący - J. Ś. i T. Ś. złożyli w dniu (...) lutego 2016 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) skargę na decyzję Ministra Obrony Narodowej Nr (...) w przedmiocie usunięcia przeszkody lotniczej. Wraz z wnioskiem skarżący złożyli wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

W uzasadnieniu skarżący wyjaśnili, że zaskarżona decyzja została doręczona pełnomocnikowi skarżącego w dniu 20 lutego 2015 r., natomiast skarga została nadana w urzędzie pocztowym w dniu 18 marca 2015 r. bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sąd przesłał skargę do Ministra Obrony Narodowej w dniu 27 marca 2015 r. Wobec powyższego, postanowieniem z dnia 18 stycznia 2016 r., wydanym w sprawie VII SA/Wa 2595/15, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę J. Ś. i T. Ś. na decyzję Ministra Obrony Narodowej Nr (...) jako wniesioną po terminie. W uzasadnieniu skarżący wskazali, że uchybienie terminu do wniesienia skargi spowodowane było tym, iż pracownik kancelarii błędnie zaadresował kopertę zawierającą skargę. Pomyłka pracownika kancelarii nie powinna wywoływać negatywnych skutków dla skarżących i to tak dalece idących, jak pozbawienie ich prawa do sądu. Skarżący dopełnili maksimum staranności w przygotowaniu skargi, gdyż zlecili jej sporządzenie profesjonalnemu pełnomocnikowi, tym samym mogli oczekiwać, że skarga zostanie złożona skutecznie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 p.p.s.a. - ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Natomiast zgodnie z art. 87 § 1 p.p.s.a. pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (§ 2). Zarazem art. 88 p.p.s.a. stanowi, że spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

Odnosząc przywołane przepisy do niniejszej sprawy, wskazać należy, że wniosek strony skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia skargi jest spóźniony, wobec czego podlega odrzuceniu bez jego merytorycznego rozpatrzenia.

W przedmiotowej sprawie termin do wniesienia wniosku o przywrócenie ww. terminu zaczął biec w dniu doręczenia stronie skarżącej - w niniejszej sprawie za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika, postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2016 r. wydanego w sprawie VII SA/Wa 2595/15. Powyższym orzeczeniem Sąd odrzucił skargę J. Ś. i T. Ś. na decyzję Ministra Obrony Narodowej Nr (...) w przedmiocie usunięcia przeszkody lotniczej uznając, iż została złożona po ustawowym terminie. Skarżący wskazali, że z treści tego postanowienia dowiedzieli się o fakcie złożenia skargi po terminie. Postanowienie z dnia 18 stycznia 2016 r. zostało doręczone profesjonalnemu pełnomocnikowi skarżących w dniu 22 stycznia 2016 r. Od tego dnia strona skarżąca miała siedem dni na złożenie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi i jej wniesienie. Zatem siedmiodniowy termin do wniesienia tego wniosku upłynął w dniu 29 stycznia 2016 r. Skarżący swój wniosek złożyli natomiast w dniu 24 lutego 2016 r. (data stempla pocztowego na kopercie), zatem po terminie określonym w art. 87 § 1 p.p.s.a.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu na podstawie art. 88 ustawy Prawo o postępowaniu przed Sądami Administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.