Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001834

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 listopada 2018 r.
VII SA/Wa 439/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Jarecka.

Sędziowie WSA: Monika Kramek Krystyna Tomaszewska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 29 listopada 2018 r. sprawy ze skargi P. K. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) grudnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.