Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1763939

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 lipca 2015 r.
VII SA/Wa 437/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Wilczewska-Rzepecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. I. i M. I. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) grudnia 2014 r., znak: (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 28 stycznia 2015 r. (data stempla urzędu pocztowego) K. I. i M. I. wnieśli skargę na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) grudnia 2014 r., znak: (...).

Zarządzeniami przewodniczącego wydziału z dnia 6 marca 2015 r. wezwano skarżących do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł oraz do nadesłania 10 odpisów skargi oraz 11 odpisów pisma z dnia 9 lutego 2015 r., podtrzymującego skargę. Wezwanie skarżący odebrali 16 marca 2015 r., zatem termin do uiszczenia wpisu upływał w dniu 23 marca 2015 r. Jak wynika z dokumentacji księgowej, do dnia 23 czerwca 2014 r. wpis nie został uiszczony. Skarżący nie nadesłali także odpisów skargi oraz pisma.

Zgodnie z art. 47 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.), do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. Art. 58 § 1 pkt 3 stanowi, że sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi;

Ponadto, stosownie do treści art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Z art. 220 § 3 p.p.s.a. wynika, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlegają odrzuceniu przez sąd.

Skarżący zostali wezwani do uiszczenia wpisu i nadesłania odpisów skargi oraz pisma z dnia 9 lutego 2015 r., jednak nie uzupełnili tych braków w zakreślonym terminie.

W związku z powyższym skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.