Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 672262

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 kwietnia 2010 r.
VII SA/Wa 434/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Stopczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy (...) w (...), Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy (...)w (...) oraz Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy (...) w (...) na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) grudnia 2009 r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 22 stycznia 2010 r. Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy (...) w (...), Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy (...) w (...) oraz Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy (...)w (...) wniosły za pośrednictwem organu skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) grudnia 2009 r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi, garażem podziemnym oraz innymi elementami zagospodarowania terenu na działkach przy ul. (...) w (...).

W skardze zawarto wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji jako powodującej "nieodwracalne lub trudne do odwrócenia następstwa"

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi -Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. (dalej p.p.s.a.) wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Natomiast w myśl art. 61 § 3 tej ustawy, po przekazaniu sądowi skargi, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeśli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Należy podkreślić, że wymieniony w powyższym przepisie katalog przesłanek warunkujących wstrzymanie wykonania zaskarżonego rozstrzygnięcia jest zamknięty, natomiast obowiązek wykazania tych przesłanek leży po stronie skarżącego. Zaznaczenia wymaga, iż wstrzymanie wykonania decyzji lub czynności jest jedynie środkiem tymczasowej ochrony strony skarżącej do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd i zgodnie z art. 61 § 6 cyt. ustawy upada w razie wydania przez sąd orzeczenia kończącego postępowanie w pierwszej instancji. Dlatego zastosowanie tej instytucji, będącej wyjątkiem od zasady wykonalności aktu lub czynności, powinno być uzasadnione szczególnymi okolicznościami wskazującymi na istniejące realne zagrożenie wystąpienia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków do czasu wydania przez Sąd orzeczenia kończącego postępowanie w pierwszej instancji.

Wnioskujący musi dokładanie przytoczyć okoliczności, które przemawiają za wstrzymaniem wykonania zaskarżonego aktu lub czynności, gdyż od uprawdopodobnienia niebezpieczeństwa wystąpienia znacznej szkody i negatywnych skutków zależy orzeczenie Sądu (postanowienie NSA z dnia 7 kwietnia 2005 r., sygn. akt II OZ 201/2005). Uprawdopodobnienie zaś okoliczności przemawiających za wstrzymaniem wykonania decyzji spoczywa na stronie skarżącej (postanowienie NSA z dnia 13 grudnia 2004 r., sygn. akt FZ 496/2004).

Stwierdzić należy, iż skarżące pomimo powołania licznych przesłanek świadczących, w ich ocenie, o bezprawności przedmiotowej inwestycji nie przytoczyły w ocenie Sądu przekonujących argumentów uzasadniających wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Trudno zaś z treści samego rozstrzygnięcia zarówno I jak i II instancji uznać, iż ich wykonanie wiązałoby się z wyrządzeniem szkody lub spowodowaniem trudnych do odwrócenia skutków.

Odmowa wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji jest uzasadniona dodatkowo faktem, iż wstrzymanie realizacji inwestycji do czasu rozstrzygnięcia przez sąd może spowodować szkodę po stronie inwestora. Dlatego Sąd poddając ocenie taki wniosek zobowiązany jest do dokonania jego analizy w kontekście całej skargi ze szczególną wnikliwością.

Lakoniczne uzasadnienie wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji nie może stanowić podstawy do zastosowania tego środka.

Z tych względów, Sąd, na podstawie art. 61 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.