Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 672258

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 marca 2010 r.
VII SA/Wa 431/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Ewa Kowalska-Hupko (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi A. S. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) stycznia 2010 r. znak: (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia postanawia: przyznać skarżącej prawo pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie faktyczne

W przedmiotowej sprawie po otrzymaniu wezwania do uiszczenia wpisu A. S. złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. Z treści wniosku złożonego na urzędowym formularzu wynika, iż skarżąca przebywa w ośrodku pomocy społecznej. A. S. uzyskuje emeryturę w wysokości 2.002 zł, ale po opłaceniu kosztów pobytu w ośrodku pomocy społecznej pozostaje jej jedynie 534 zł miesięcznie. Skarżąca zwróciła też uwagę na liczne choroby, które wymagają ponoszenia wydatków na leczenie.

W tym stanie rzeczy stwierdzono, co następuje:

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego następuje wówczas, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Biorąc pod uwagę sytuację finansową skarżącej przedstawioną w złożonym wniosku uznać należy, iż zachodzą przesłanki do uwzględnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata, bowiem skarżąca nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

W związku z powyższym orzeczono, jak w sentencji postanowienia, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.