Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2992537

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 listopada 2018 r.
VII SA/Wa 429/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Tomaszewska (spr.).

Sędziowie WSA: Mirosława Kowalska Jadwiga Smołucha.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 listopada 2018 r. sprawy ze skargi G. S. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) grudnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.