Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1763936

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2015 r.
VII SA/Wa 402/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Włodzimierz Kowalczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej Ośrodka Szkolenia Zawodowego w (...) od postanowienia z dnia 21 kwietnia 2015 r. VII SA/Wa 402/15 sprawy ze skargi Ośrodka Szkolenia Zawodowego w (...) na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) grudnia 2014 r. znak: (...) w przedmiocie odmowa pozwolenia na użytkowanie postanawia odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie faktyczne

W niniejszej sprawie postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2015 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę Ośrodka Szkolenia Zawodowego w (...). Odpis postanowienia z uzasadnieniem i pouczeniem odnośnie środków zaskarżenia doręczono stronie skarżącej w dniu 29 kwietnia 2015 r.

W piśmie z dnia 27 maja 2015 r. (data nadania pisma w Urzędzie Pocztowym) strona skarżąca złożyła "zażalenie" na powyższe postanowienie Sądu. Sąd powyższe "zażalenie" potraktował jako skargę kasacyjną od postanowienia Sądu z dnia 21 kwietnia 2015 r. Skargę kasacyjną strona skarżąca sporządziła osobiście.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 175 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.), skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego (z zastrzeżeniem § 2 i 3).

Natomiast strona skarżąca skargę kasacyjną sporządziła osobiście. Z akt sprawy nie wynika zaś, aby był uprawniony do osobistego jej sporządzenia, w oparciu o § 2 art. 175 p.p.s.a., w myśl którego przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich.

Zważywszy zatem, że strona skarżąca została prawidłowo pouczona o wymogach formalnych skargi kasacyjnej, niezachowanie tych wymogów skutkować musiało odrzuceniem skargi kasacyjnej w niniejszej sprawie, w myśl art. 178 p.p.s.a. Dlatego też Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.