Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2913344

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 lipca 2010 r.
VII SA/Wa 378/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Ostrowska (spr.).

Sędziowie WSA: Małgorzata Miron, Daria Gawlak-Nowakowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lipca 2010 r. sprawy ze skargi J. T. i M. T. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) stycznia 2010 r. znak (...) w przedmiocie odmowy wstrzymania czynności egzekucyjnych skargę oddala.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.