Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1814750

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2012 r.
VII SA/Wa 355/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Machlejd (spr.).

Sędziowie WSA: Mirosława Pindelska, Elżbieta Zielińska-Śpiewak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 czerwca 2012 r. sprawy ze skargi (...) sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w (...) na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) listopada 2011 r. nr (...) w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych skargę oddala

Uzasadnienie faktyczne

Prezydent Miasta (...) decyzją nr (...) z dnia (...) sierpnia 2011 działając na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 17 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) wniósł sprzeciw do zgłoszenia R. S. pełnomocnika (...) sp.k. w (...) dotyczącego zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na czyszczeniu, konserwacji i naprawie piaskowca elewacji budynku przy ul. Al. (...) w (...) dz. ew nr (...) z obr (...).

W uzasadnieniu organ wskazał, że zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych posiadało braki i zgodnie z procedurą postanowieniem nr (...) z dnia (...) lipca 2011 r. nałożono na inwestora obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w wyznaczonym terminie.

Wobec nieuzupełnienia braków w zgłoszeniu organ na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy Prawo budowlane wniósł sprzeciw.

Wojewoda (...) po rozpoznaniu odwołania (...) sp.k. w (...) utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

Organ odwoławczy w uzasadnieniu wskazał, że pełnomocnik inwestora pomimo skutecznego doręczenia mu postanowienia o uzupełnieniu braków nie wykonał go w wyznaczonym terminie. Nadto poinformował organ o rozpoczęciu robót objętych zgłoszeniem ze względu na niedoręczenie sprzeciwu. Organ odwoławczy wskazał, że większość braków zgłoszenia została uzupełniona przez odwołującego na etapie postępowania przed organem II instancji przy odwołaniu. Jednak nadal nie da się określić rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych, a w szczególności nie przedłożono rysunku elewacji przeznaczonej do remontu z opisem zakresu planowanych robót w odniesieniu do stanu istniejącego.

Organ odwoławczy odniósł się też do argumentu inwestora dotyczącego przekroczenia 30 dniowego terminu na wniesienie sprzeciwu. Wojewoda (...) wskazał, że zgodnie z art. 57 § 5 k.p.a. termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. W przedmiotowej sprawie postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia braków zostało nadane 6 lipca 2011 r. to jest w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia. Zostało ono doręczone pełnomocnikowi inwestora R. S. w dniu 1 sierpnia 2011 r. natomiast decyzja o sprzeciwie została nadana w placówce pocztowej 10 sierpnia 2011 r.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...) sp.k. w (...) wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji Wojewody (...) jak i decyzji ją poprzedzającej Prezydenta (...) o sprzeciwie z dnia (...) sierpnia 2011 r.

W uzasadnieniu skargi skarżąca wskazała, że w jej imieniu pełnomocnik R. S. pismem z dnia 27 czerwca 2011 r. zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych polegających na czyszczeniu, konserwacji i naprawie piaskowca elewacji budynku przy ul. Al. (...) w (...). Do wniosku dołączono pełnomocnictwo, oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością i inne wymagane dokumenty.

Organ I instancji wezwał postanowienie nr (...) z dnia (...) lipca 2011 r. spółkę nie będącą inwestorem do uzupełnienia braków zgłoszenia.

Skarżący podniósł, ze organy błędnie przyjmują, iż postanowienie nr (...) wywołało skutki prawne w stosunku do inwestora, bowiem nie było ono skierowane do inwestora. Nawet gdyby przyjąć, że wzywało prawidłowo inwestora zostało ono doręczone po upływie 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia to jest w czasie kiedy organ utracił prawo do działania w sprawie. Skarżący podniósł, że termin zakreślony przepisem art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane jest terminem prawa materialnego do załatwienia sprawy a nie do wydania decyzji. Wymagane jest zatem, aby termin ten obejmował także doręczenie stronie postępowania administracyjnego wydanego postanowienia oraz decyzji. W przypadku inwestycji zgłoszonej przez skarżącego termin 30 dniowy upłynął zanim skarżący otrzymał decyzję wnoszącą sprzeciw. Termin ten rozpoczął bieg w dniu 28 czerwca 2011 r. to jest w dniu następującym po dniu, w którym skarżący złożył wniosek.

Decyzja organu z (...) sierpnia 2011 wnosząca sprzeciw została nadana z uchybieniem 30 dniowego terminu do jego wniesienia.

Skarżący kwestionował także z ostrożności procesowej zasadność obowiązków nałożonych postanowieniem o uzupełnieniu braków podnosząc, że nie można zgodzić się ze stanowiskiem iż zasadnie wymagane jest przez organ przedłożenie rysunku elewacji z opisem zakresu robót w odniesieniu do stanu istniejącego w przypadku zgłoszenia prac remontowych.

Skarżący podniósł także naruszenie przez organy przepisów postępowania administracyjnego w szczególności art. 57 § 5 k.p.a., art. 6, 7 i 107 k.p.a. a także art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. W ocenie skarżącej organ odwoławczy powinien uchylić decyzję organu I instancji i umorzyć na podstawie art. 105 k.p.a. postępowanie w sprawie.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie podnosząc jak w zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do dyspozycji art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.) sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej jedynie pod względem zgodności z prawem, a więc prawidłowości zastosowania przepisów obowiązującego prawa oraz trafności ich wykładni. Uwzględnienie skargi następuje w przypadku stwierdzenia przez Sąd naruszenia przepisów prawa materialnego lub istotnych wad w prowadzonym postępowaniu (art. 145 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) dalej p.p.s.a.

Skarga została oddalona bowiem zaskarżona decyzja prawa nie narusza.

Przedmiotem kontroli sądu jest decyzja nr (...) Wojewody (...) utrzymująca w mocy decyzję Prezydenta (...) z dnia (...) sierpnia 2011 r. nr (...), którą organ architektoniczno-budowlany zgłosił sprzeciw do zgłoszenia R. S. pełnomocnika (...) sp.k. dotyczącego zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na czyszczeniu, konserwacji i naprawie piaskowca elewacji budynku przy ul. Al. (...) w (...). W sytuacji gdy zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy Prawo budowlane organ nałożył na zgłaszającego zamiar podjęcia robót budowlanych obowiązek uzupełnienia brakujących dokumentów, to termin do zgłoszenia sprzeciwu (art. 30 ust. 5) rozpoczyna bieg na nowo od dnia złożenia tych dokumentów, a w przypadku ich niezłożenia, od końcowego dnia wyznaczonego terminu. Dla zachowania terminu z art. 30 ust. 5 konieczne jest wydanie i wysłanie przed upływem tego terminu albo sprzeciwu albo postanowienia o nałożeniu obowiązku uzupełnienia zgłoszenia (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2009 r. II OSK 574/08). Postanowienie organu z dnia (...) lipca 2011 r. nakładające obowiązek uzupełnienia braków zgłoszenia zostało doręczone pełnomocnikowi spółki R. S. w dniu 1 sierpnia 2011 r., a więc wyznaczony tym postanowieniem termin 7 dni od dnia doręczenia upłynął 8 sierpnia 2011 r. W dniu 9 sierpnia rozpoczął bieg termin 30 dniowy dla organu do zgłoszenia sprzeciwu to jest po upływie wyznaczonego terminu do uzupełnienia zgłoszenia.

Z tego względu nie można podzielić zarzutu skargi o niezachowaniu przez organ 30 dniowego terminu do wniesienia sprzeciwu. Uzależnienie upływu tego terminu wyłącznie od daty zgłoszenia nie znajduje uzasadnienia i pozostaje w sprzeczności z orzecznictwem sądowoadministracyjnym. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 13 września 2011 r. (II OSK 1326/10) stwierdził, że nie można zgodzić się, iż sprzeciw winien być doręczony w terminie 30 dni od daty doręczenia właściwemu organowi zgłoszenia. Przyjęcie, że datą wniesienia sprzeciwu jest data jego doręczenia stronie skróciłoby bowiem trzydziestodniowy termin i umożliwiłoby stronie unikanie skutków prawnych sprzeciwu przez opóźnianie daty odbioru wysłanej korespondencji.

Odnośnie zarzutu skarżącej, ze postanowienie nr (...) z dnia (...) lipca 2011 r. nie wywarło skutków w stosunku do inwestora stwierdzić należy, że postanowienie to zostało doręczone na adres pełnomocnika R. S. w dniu 1 sierpnia 2011 r., który występował w imieniu spółki (...) sp.k. z siedzibą w (...) przy ul. (...).

Treść postanowienia wskazująca miejsce i adres robót budowlanych nie mogła pozostawiać dla pełnomocnika wątpliwości, o jakie zgłoszenie chodzi.

Sprzeciw został skierowany również do zgłoszenia R. S. w tym wypadku pełnomocnika właściwie oznaczonego inwestora (...) sp.k. (...).

W postępowaniu organ dokonywał doręczeń zgodnie z dyspozycją art. 40 § 2 k.p.a. mając na uwadze, że jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika pisma doręcza się pełnomocnikowi, natomiast przekazanie korespondencji mocodawcy jest rzeczą pełnomocnika.

Niewłaściwe oznaczenie inwestora przez pominięcie "sp.k." w okolicznościach sprawy nie może być uznane za naruszenie przepisów postępowania, które miało by istotny wpływ na wynik sprawy.

Inwestor złożył bowiem odwołanie od decyzji nr (...) z zachowaniem terminu, a następnie uzupełnił większość braków w postępowaniu przed organem odwoławczym jednak nie wykonał nałożonego obowiązku określenia rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania robót budowlanych, a w szczególności nie przedłożono rysunku elewacji przeznaczonej do remontu z opisem zakresu planowanych robót w odniesieniu do stanu istniejącego.

W świetle art. 30 ust. 2 ustawy Prawo budowlane rodzaj wymaganych przy zgłoszeniu dokumentów uzależniony jest od rodzaju i charakteru robót budowlanych i dlatego ustawodawca upoważnił organy architektoniczno-budowlane orzekające w tych sprawach w prawo dokonywania indywidualnej oceny zakresu dokumentacji niezbędnej do skutecznego zgłoszenia robót budowlanych. Organ nie ma przy tym obowiązku przedstawienia w postanowieniu, jakie wątpliwości powziął w trakcie a nalizy zgłoszonego zamierzenia budowlanego (tak Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 stycznia 2011, II OSK 2075/09).

Nieuzupełnienie zgłoszenia przez inwestora w pełnym zakresie uniemożliwiło organowi odwoławczemu uchylenie decyzji nr (...) z dnia (...) sierpnia 2011 r. i umorzenie postępowania w sprawie. Organ odwoławczy nie ma bowiem w tego rodzaju sprawach kompetencji do uchylenia decyzji o sprzeciwie i przekazania sprawy organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia z uwagi na upływ terminu 30 dniowego, który jest terminem prawa materialnego.

Z powyższych względów złożony sprzeciw należy uznać w okolicznościach sprawy za zasadny, a zaskarżoną decyzję za zgodną z prawem.

W tym stanie rzeczony Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę ma podstawie art. 152 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.