Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2890050

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2012 r.
VII SA/Wa 334/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Miron.

Sędziowie WSA: Paweł Groński, Magdalena Maliszewska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 czerwca 2012 r. sprawy ze skargi J. W. na postanowienie Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia (...) grudnia 2011 r. znak: (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji skargę oddala

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.