Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1925448

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 sierpnia 2012 r.
VII SA/Wa 332/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Augustyniak-Pęczkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 2 sierpnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. C. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) sierpnia 2011 r., Nr (...) w przedmiocie odstąpienia od nałożenia obowiązków postanawia: sprostować oczywistą omyłkę w uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2012 r. w ten sposób, że: - na stronie trzeciej uzasadnienia wyroku w miejsce słów: "S. C." w wersie 21 wpisać słowa: "S.C."; - na stronie czwartej uzasadnienia wyroku w miejsce słów: "S. C." w wersie 30 wpisać słowa: "S. C.".

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) sprostowaniu podlegają niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki zawarte w wyroku.

Wykładnia gramatyczna wymienionego przepisu wskazuje, że wszystkie opisane w nim nieprawidłowości muszą mieć charakter oczywisty tzn. niebudzący wątpliwości, bezsporny, pewny. Oczywistość wadliwości może wynikać z samej natury niedokładności, błędu lub omyłki, jak też porównania ich z innymi niebudzącymi okolicznościami.

W uzasadnieniu wydanego w sprawie sygn. akt VII SA/Wa 332/12 wyroku z dnia 12 czerwca 2012 r. zaistniały oczywiste omyłki w oznaczeniu nazwiska skarżącego S. C.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji, na podstawie art. 156 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.