Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2507796

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2018 r.
VII SA/Wa 328/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Gierak-Podsiadły (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. S. na postanowienie Ministra Zdrowia z dnia (...) listopada 2017 r., znak: (...) w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca - I. S., reprezentowana przez adwokata A. T., w dniu 5 stycznia 2018 r. (data stempla pocztowego) wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Ministra Zdrowia z dnia (...) listopada 2017 r., znak: (...), w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącej Wydziału z dnia 9 lutego 2018 r. wezwano ww. pełnomocnika skarżącej do usunięcia braków formalnych skargi przez złożenie pełnomocnictwa procesowego lub jego uwierzytelnionego odpisu do działania w imieniu skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnym, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka, zawierająca ww. wezwanie została doręczona pełnomocnikowi skarżącej w dniu 26 lutego 2018 r. (karta 23 akt sądowych). Zatem termin do dokonania powyższej czynności upłynął w dniu 5 marca 2018 r.

Do dnia wydania niniejszego postanowienia nie nadesłano pełnomocnictwa procesowego do akt niniejszej sprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), zwana dalej p.p.s.a., skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a.

Na podstawie art. 34 p.p.s.a. strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników.

W myśl art. 35 § 1 p.p.s.a. pełnomocnikiem strony może być adwokat lub radca prawny, a ponadto inny skarżący lub uczestnik postępowania, jak również małżonek, rodzeństwo, wstępni lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia, a także inne osoby, jeżeli przewidują to przepisy szczególne.

Pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa (art. 37 § 1 p.p.s.a.).

Na podstawie art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Analogicznie art. 46 § 3 p.p.s.a. przewiduje, że do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo lub jego wierzytelny odpis, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który w danej sprawie nie złożył jeszcze tych dokumentów przed sądem.

Stosownie do treści art. 58 § 1 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia (pkt 2) oraz gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi (pkt 3).

W niniejszej sprawie Sąd uznał, że skarga podlegała uzupełnieniu, ponieważ do skargi nie załączono pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżącej. W związku z powyższym Sąd wezwał pełnomocnika skarżącej do usunięcia braków formalnych skargi przez złożenie pełnomocnictwa procesowego lub jego uwierzytelnionego odpisu do działania w imieniu skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnym, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Przesyłka, zawierająca ww. wezwanie, została doręczona pełnomocnikowi skarżącej dniu 26 lutego 2018 r. (karta 23 akt sądowych). Zatem termin do dokonania powyższej czynności upłynął w dniu 5 marca 2018 r. Do dnia wydania niniejszego postanowienia nie nadesłano pełnomocnictwa procesowego do akt niniejszej sprawy, zatem skarga podlega odrzuceniu.

Ponadto, Sąd wskazuje, że niniejsza skarga została złożona z przekroczeniem ustawowego 30 - dniowego terminu do jej wniesienia. Z akt sprawy wynika, że zaskarżone postanowienie zostało doręczone skarżącej w dniu 4 grudnia 2017 r., zatem trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upłynął w dniu 3 stycznia 2018 r. (środa). Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie została nadana w placówce pocztowej w dniu 5 stycznia 2018 r., a zatem z przekroczeniem ustawowego terminu do jej wniesienia. Ponieważ skarżąca uchybiła terminowi do wniesienia skargi, również z tego powodu skargę należało odrzucić.

Mając na względzie powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i pkt 3 p.p.s.a., odrzucił skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.