Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3065014

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 r.
VII SA/Wa 314/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Ostrowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...)(...) na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) grudnia 2019 r., Nr (...), znak: (...) w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z (...) stycznia 2020 r. I. W. (dalej: "skarżąca"), reprezentowana przez (...)(...), wniosła skargę na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) grudnia 2019 r., uchylające rozstrzygnięcie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w (...) w sprawie wstrzymania prowadzenia robót budowlanych przy budowie budynku gospodarczego konstrukcji stalowej.

Sąd pismem z (...) lutego 2020 r. wezwał pełnomocnika skarżącej do usunięcia braków formalnych skargi poprzez wskazanie numeru PESEL skarżącej oraz złożenia pełnomocnictwa do działania w imieniu skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi oraz do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 złotych. Wobec nienadesłania odpisu pełnomocnictwa Sąd pominął Z. W. jako pełnomocnika skarżącej. Następnie pismem z (...) kwietnia 2020 r. skarżąca została wezwana do wskazania swojego numeru PESEL oraz do podpisania skargi lub nadesłania skargi własnoręcznie podpisanej. Jednocześnie Sąd wezwał skarżącą do uiszczenia brakującego wpisu sądowego. Sąd pouczył skarżącą, że nieuzupełnienie powyższych braków w terminie 7 dni spowoduje odrzucenie skargi. Korespondencja ze wskazanymi wezwaniami została odebrana przez skarżącą w dniu (...) maja 2020 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru, k. 24 akt sądowych).

Z informacji znajdującej się w aktach sądowych (k. 25) wynika, że wpis od skargi nie został uiszczony. Strona skarżąca nie wskazała także numeru PESEL ani nie nadesłała własnoręcznie podpisanej skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., dalej "p.p.s.a.") sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Stosowanie zaś do art. 46 § 2 pkt 1b pismo strony, gdy jest pierwszym pismem w sprawie, powinno zawierać numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną. Ponadto zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. Na podstawie art. 230 § 1 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Z kolei zgodnie z art. 219 § 2 p.p.s.a. należny wpis powinien zostać uiszczony gotówką w kasie sądu lub na rachunek bankowy sądu, o czym strona skarżąca została pouczona.

Biorąc pod uwagę regulację zawartą w art. 15zzs ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Przepis ten został następnie uchylony przez art. 46 pkt 20 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875). Oznacza to, że od dnia 25 maja 2020 r. rozpoczęły swój bieg terminy sądowe i procesowe.

Odnosząc się do niniejszej sprawy należy wskazać, że skarżąca odebrała wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi oraz do uiszczenia wpisu sądowego w dniu (...) maja 2020 r. W tym okresie terminy sądowe i procesowe pozostawały jeszcze zawieszone. W związku z tym należy uznać, że bieg terminu do uzupełnienia braków skargi rozpoczął swój bieg w dniu (...) maja 2020 r. i upłynął z dniem (...) czerwca 2020 r. Z informacji znajdującej się w aktach sprawy wynika jednak, że skarżąca nie uzupełniła braków formalnych skargi i nie uiściła wpisu sądowego od skargi.

Mając powyższe na względzie Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 w zw. z 220 § 3 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.