Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 672224

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
VII SA/Wa 310/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Włodzimierz Kowalczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. S. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) stycznia 2010 r. znak (...) w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 10 lutego 2010 r. (data wpływu do Sądu) E. S. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) stycznia 2010 r. znak (...) w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia na budowę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez Sąd.

Natomiast na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ww. ustawy Sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Zgodnie z zrządzeniami Sądu z dnia 3 marca 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie pismem z dnia 3 marca 2010 r., wezwał skarżącą do nadesłania 2 egzemplarzy odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem lub podpisanych własnoręcznie i na podstawie § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193, ze zm.), do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 500 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Skarżąca otrzymała ww. pisma w dniu 8 marca 2010 r., a więc wyznaczony przez Sąd termin do uzupełnienia braków formalnych skargi i uiszczenia wpisu sądowego upłynął z dniem 15 marca 2010 r. W tym czasie skarżąca nie dokonała nakazanych przez Sąd czynności.

Z tych względów, na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.