Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1925445

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 września 2012 r.
VII SA/Wa 304/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Augustyniak-Pęczkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 10 września 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. P. i K. G. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) grudnia 2010 r. znak (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odrzucić zażalenie P. P. na postanowienie z dnia 4 czerwca 2012 r.

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do treści art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270) zażalenie, od którego pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Zarządzeniem z dnia 10 lipca 2012 r. P. P. wezwany został do uiszczenia - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia zażalenia - wpisu od zażalenia na postanowienie z dnia 4 czerwca 2012 r., odmawiające przywrócenia terminu do złożenia zażalenia na postanowienie z dnia 12 marca 2012 r. Odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu doręczony został P. P. w dniu 31 lipca 2012 r. (termin upływał więc w dniu 7 sierpnia 2012 r.). W zakreślonym terminie P. P. nie uiścił wpisu od zażalenia na postanowienie z dnia 4 czerwca 2012 r.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji postanowienia, na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.