Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1994248

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 września 2015 r.
VII SA/Wa 300/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Tomaszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia L. M. R. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie ze skargi L. M. R. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) grudnia 2013 r., nr: (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia postanawia:

1.

odrzucić zażalenie L. M. R. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2015 r.;

2.

zwrócić L. M. R. ze Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpis sądowy w kwocie 100 (słownie: sto) złotych

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę kasacyjną L. M. R. od wyroku z dnia 16 czerwca 2015 r. wobec sporządzenia jej przez zawieszonego w prawie wykonywania zawodu radcę prawnego - Z. J. J.

Na to postanowienie w dniu 5 maja 2015 r. zażalenie wniosła skarżąca, reprezentowana przez Z. J. J., posługującą się tytułem adwokata.

Zarządzeniami Przewodniczącej Wydziału VIII z dnia 14 maja 2015 r. skarżąca została wezwana do uzupełnienia braków formalnych zażalenia poprzez złożenie pełnomocnictwa oraz jednego odpisu zażalenia, a także uiszczenie wpisu. Wezwania doręczono pełnomocnikowi skarżącej w dniu 5 czerwca 2015 r., zatem termin do ich wykonania upływał z dniem 12 czerwca 2015 r. W dniu 11 czerwca 2015 r. uiszczony został wpis. Pozostałe braki nie zostały uzupełnione.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 47 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.), do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

Ponadto, zgodnie z art. 37 § 1 p.p.s.a. pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa. Ponieważ wcześniejsze pełnomocnictwo udzielone przez skarżącą wskazywało, że jej pełnomocnikiem jest radca prawny, zaś obecnie ta osoba działa jako adwokat, należało złożyć nowe pełnomocnictwo.

Mimo dokonania stosownego wezwania, skarżąca nie nadesłała odpisu zażalenia ani pełnomocnictwa.

Stosownie do dyspozycji art. 178 p.p.s.a. w zw. z art. 197 § 2, wojewódzki sąd administracyjny odrzuca na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Mając powyższe na uwadze, Sąd odrzucił zażalenie. O zwrocie wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.