Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1535501

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 maja 2013 r.
VII SA/Wa 2999/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Katarzyna Pakuła-Getka (sprawozdawca).

Sentencja

Referendarz sądowy - Katarzyna Pakuła -Getka Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na posiedzeniu niejawnym w dnia 7 maja 2013 r. po rozpoznaniu wniosku K. G. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi K. G. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) października 2012 r., znak: (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego postanawia: przyznać K. G. prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego.

Uzasadnienie faktyczne

Do Sądu wpłynął formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy K. G. w którym wniosła o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego z urzędu.

We wniosku wnioskodawczyni wskazała, że we wspólnym gospodarstwie domowym pozostają z nią dwaj synowie. Podała, że utrzymują się z uzyskiwanych przez nią dochodów w wysokości 1.800,00 złotych miesięcznie. W uzasadnieniu wniosku podkreśliła, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Dodała, że całość wynagrodzenia jakie uzyskuje przeznacza na utrzymanie siebie i synów.

W związku z niewystarczającymi danymi do rozpoznania złożonego wniosku zarządzeniem z dnia 5 lutego 2013 r. wezwano wnioskodawczynię do złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących nadesłanego wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez podanie:

- gdzie wnioskodawczyni wraz z synami zamieszkuje (dom, mieszkanie) należało podać jego powierzchnię oraz wskazać czy jest ich właścicielem, współwłaścicielem czy też najemcą,

- jakie ponosi miesięcznie koszty związane z utrzymaniem dom, mieszkania (gaz, opłaty za energię, telefon, podatek od nieruchomości, czynsz, koszty wynajmu itp.), należało je wyszczególnić i podać ich wysokość,

- wysokości kwoty pieniężnej jaką przeznacza miesięcznie na codzienne utrzymanie (żywność, odzież, leki, itp.) oraz edukację synów,

- czy synowie są na wyłącznym utrzymaniu wnioskodawczyni,

- czy otrzymuje alimenty na dzieci lub rentę, jeśli tak należało wskazać ich wysokość,

- czy uzyskuje pomoc ze strony rodziny lub innych osób, organizacji społecznych lub państwowych, jeśli tak należało podać od kogo, w jakiej wysokości lub formie,

- czy posiada oszczędności pieniężne, jeśli tak należało wskazać ich wysokość.

Powyższe wyjaśnienia należało nadesłać do Sądu w terminie 7 dni, pod rygorem rozpoznania wniosku w oparciu o posiadane dokumenty.

W odpowiedzi na powyższe pismem z dnia 25 lutego 2013 r. zwrócono się z prośbą o przedłużenie wyznaczonego 7 - dniowego terminu na wykonanie ww. zarządzenia.

Pismem z dnia 12 marca 2013 r. wykonując zarządzenie z dnia 8 marca 2013 r. poinformowano wnioskodawczynię, iż termin do nadesłania dodatkowych wyjaśnień wyszczególnionych w zarządzeniu z dnia 5 lutego 2013 r. został przedłużony o 7 dni licząc od dnia doręczenia ww. pisma.

W dniu 3 kwietnia 2013 r. (data stempla biura podawczego) do Sądu wpłynęły żądane wyjaśnienia.

Kolejnym zarządzeniem z dnia 12 kwietnia 2013 r. wezwano wnioskodawczynię do usunięcia braków formalnych wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez własnoręczne podpisanie nadesłanych wyjaśnień zawartych w piśmie z dnia 21 marca 2013 r. (data wpływu do Sądu z dnia 3 kwietnia 2013 r.). Poinformowano wnioskodawczynię, że w powyższym piśmie widnieje jedynie podpis komputerowy. Powyższe należało wykonać w terminie 7 dni, od daty doręczenia wezwania pod rygorem rozpoznania wniosku w oparciu o dane zawarte w formularzu.

W dniu 6 maja 2013 r. do Sądu wpłynęło pismo wnioskodawczyni z dnia 26 kwietnia 2013 r. stanowiące odpowiedź na zarządzenie z dnia 5 lutego 2013 r. własnoręcznie podpisane.

Uzasadnienie prawne

W niniejszej sprawie zważono, co następuje:

Zgodnie z art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a. przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (pkt 1), a w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (pkt 2). Żądanie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata lub radcy prawnego jest wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym (art. 245 § 2 p.p.s.a.)

Przyjętą regułą jest, iż obowiązkiem stron jest ponoszenie kosztów związanych z udziałem w postępowaniu. Tylko w wyjątkowych przypadkach może być przyznane na wniosek strony prawo pomocy polegające na zwolnieniu z kosztów sądowych bądź ustanowieniu pełnomocnika z urzędu. Przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym następuje w przypadku wykazania przez wnioskującego, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Obejmuje zatem osoby, które ze względu na niskie dochody i szczególną sytuację życiową, mimo poczynionych oszczędności w wydatkach i przy największej staranności nie mogą ponieść tych kosztów.

Powołany wyżej przepis wskazuje, że inicjatywa dowodowa zmierzająca do wykazania, iż zachodzą przesłanki pozytywne dla uwzględnienia wniosku spoczywa na wnioskującym o przyznanie prawa pomocy.

W niniejszej sprawie oceniono, że wnioskodawczyni w formularzu i nadesłanych wyjaśnieniach wykazała, iż nie jest w stanie samodzielnie ponosić kosztów postępowania sądowego i ustanowić profesjonalnego pełnomocnika z wyboru.

Z podanych danych w formularzu i w piśmie z dnia 26 kwietnia 2013 r. wynika, że wnioskodawczyni prowadzi gospodarstwo domowe z dwoma synami. Lokal w którym jest zameldowana o pow. użytkowej 25 m 2 nie jest jej własnością. Nie pozostaje w związku małżeńskim, ojciec dzieci prowadzi odrębne gospodarstwo domowe. Podała, że wspólnie z synami utrzymują się z dochodów uzyskiwanych przez nią z tytułu wynagrodzenia za pracę w wysokości 1.800,00 złotych miesięcznie. Oświadczyła, że nie uzyskuje pomocy ze strony rodziny ani innych osób, organizacji społecznych czy też państwowych, nie posiada nieruchomości, samochodu ani żadnych wartościowych przedmiotów. Nie posiada również oszczędności pieniężnych. Wnioskodawczyni podała, że na utrzymanie dwóch synów tj. zakup wyżywienia, przybory szkolne, książki, ubrania, leki, opłaty za telefon i bilety komunikacji miejskiej wydaje miesięcznie ok.1.000 złotych. Pozostałą kwotę jaka pozostaje jej z uzyskiwanego wynagrodzenia podała, że przeznacza na własne wydatki związane z zakupem wyżywienia, odzieży, leczeniem oraz opłatą za przejazd komunikacją miejską. Wskazała także, że na utrzymanie mieszkania tj. (bieżące naprawy, utrzymanie porządku) wydaje około 150,00 złotych.

Zdaniem orzekającego, sytuacja materialna wnioskodawczyni jest trudna i stanowi pozytywną przesłankę do przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie. Uzyskiwane przez skarżącą dochody są na tyle niskie, że nie jest możliwe poczynienie z nich jakichkolwiek oszczędności czy też wydatków niesłużących bieżącemu koniecznemu utrzymaniu siebie i rodziny.

Z tych też względów uznano, że wnioskodawczyni kwalifikuje się do przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym tj. zwolnienia z kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego.

Wobec powyższego na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. orzeczono, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.