Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1458589

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 lutego 2013 r.
VII SA/Wa 2968/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Groński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku P. (...) S.A. w W. Zakład (...) w K. o wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie ze skargi P. (...) S.A. w W. Zakład (...) w K. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) października 2012 r. znak: (...) w przedmiocie nakazu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości postanawia: odmówić P. (...) S.A. w W. Zakład (...) w K. wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) października 2012 r. znak: (...)

Uzasadnienie faktyczne

W skardze z dnia 22 listopada 2012 r. strona skarżąca P. (...) S.A. w W. Zakład (...) w K. wniosła o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) października 2012 r., znak: (...). Powyższym rozstrzygnięciem organ utrzymał w mocy decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) sierpnia 2012 r., nr (...), nakazującą P. (...) S.A. w W. usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w wiadukcie drogowym zlokalizowanym na działce nr (...), jedn. ewid. (...) (...), obr. (...) (...), nad linią kolejową nr (...) (...), poprzez wykonanie określonych robót budowlanych.

W uzasadnieniu wniosku wskazano, że przeprowadzenie remontu wiaduktu drogowego, zgodnie z zakresem robót ustalonym powołaną decyzją organu I instancji bezsprzecznie wymaga poniesienia przez skarżącą znacznych nakładów finansowych. Nakłady te nie były przewidziane w planie działalności Spółki na 2012 r. i musiałyby zostać sfinansowane ze środków przeznaczonych na realizację ustawowo określonych zadań Spółki w zakresie utrzymania infrastruktury kolejowej, kosztem ograniczenia możliwości realizacji tychże zadań. Dodatkowo podniesiono, że wydatkowane na remont koszty, wobec zajętego stanowiska przez zarządcę drogi publicznej, nie mogłyby zostać w prosty sposób odzyskane w przypadku uchylenia decyzji i stwierdzenia wobec tego braku obowiązku do ich poniesienia przez stronę skarżącą.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), sąd może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie zaskarżonego aktu lub czynności, jeśli w wyniku ich wykonania zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Zaznaczyć trzeba, że instytucja wstrzymania wykonania ma charakter wyjątkowy i jej zastosowanie może mieć miejsce wyłącznie w sytuacji stwierdzenia, iż zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, gdyby akt lub czynność zostały wykonane. Warunkiem wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania aktu lub czynności jest więc wykazanie przez skarżącego we wniosku okoliczności świadczących o możliwości wystąpienia przynajmniej jednej z ww. przesłanek. Zatem, strona wnosząca o wstrzymanie wykonania winna wykazać te okoliczności poprzez odniesienie się do konkretnych zdarzeń, które to czyniłby wniosek o wstrzymanie zasadnym. Za niewystarczające w tym zakresie należy uznać ograniczenie się we wniosku do powtórzenia treści omawianego przepisu i przesłanek z niego wynikających. W postanowieniu z dnia 18 maja 2004 r., sygn. akt FZ 65/04 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że brak takiego uzasadnienia wniosku uniemożliwia jego merytoryczną ocenę.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy wskazać należy, iż wniosek skarżącej Spółki nie zasługuje na uwzględnienie. W ocenie Sądu, wnioskodawca nie wykazał, ażeby wykonanie obowiązków objętych zaskarżoną decyzją wiązało się z niebezpieczeństwem wyrządzenia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków. Co więcej wskazać należy, iż nałożony decyzją obowiązek był wynikiem konieczności zabezpieczenia obiektu przed dalszą destrukcją, usunięciem uszkodzeń i stanu zagrożenia bezpieczeństwa, celem umożliwienia jego bezpiecznego użytkowania. Sąd uznał, iż charakter i okoliczności sprawy powodują, że podnoszone przez skarżącego argumenty dotyczące braku zabezpieczenia w 2012 r. środków finansowych na wykonanie nałożonego obowiązku, nie mogą stanowić przesłanki do wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji i nie mają charakteru trudnych do odwrócenia skutków. Ponadto, dla spełnienia przesłanki warunkującej wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji konieczne jest wykazanie, że uszczuplenie majątkowe będzie "znaczne" dla strony skarżącej. Sąd nie może domniemywać, że wykonanie określonego w zaskarżonej decyzji obowiązku wiąże się z zainwestowaniem kwoty, która będzie dla Spółki znacząca.

Również argumentacja, iż w przypadku uchylenia zaskarżonych decyzji, stronie skarżącej trudno będzie odzyskać poniesione koszty od podmiotu właściwego, nie jest wystarczająca do uznania, że w sprawie występują okoliczności uzasadniające możliwość wyrządzenia znacznej szkody bądź trudnych do odwrócenia skutków.

W związku z powyższym na podstawie art. 61 § 3 i § 5 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.