Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3038743

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2019 r.
VII SA/Wa 2960/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Rudnicki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. G. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) października 2018 r. nr (...) w przedmiocie oddalenia zgłoszonych zarzutów postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 24 listopada 2018 r., R. G. (skarżący) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) października 2018 r., nr (...) w przedmiocie oddalenia zgłoszonych zarzutów.

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału z dnia 17 grudnia 2018 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia.

W odpowiedzi na wezwanie, w dniu 21 stycznia 2019 r. (data wpływu do Sądu) skarżący nadesłał wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Zarządzeniem starszego referendarza sądowego z dnia 25 stycznia 2019 r. R. G. został wezwany do uzupełniania danych zawartych w złożonym wniosku.

Postanowieniem z dnia 8 marca 2019 r. starszy referendarz sądowy odmówił skarżącemu przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym dotyczącym zwolnienia od kosztów sądowych.

W związku z prawomocnym rozpoznaniem wniosku o przyznanie prawa pomocy, zarządzeniem z dnia 4 kwietnia 2019 r. wezwano stronę skarżącą do wykonania prawomocnego zarządzenia Przewodniczącej Wydziału z dnia 17 grudnia 2018 r. w przedmiocie uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł. Powyższe wezwanie zostało skarżącemu skutecznie doręczone w dniu 10 kwietnia 2019 r. (k.12). Tym samym termin na jego wykonanie upłynął w dniu 17 kwietnia 2019 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - dalej jako: p.p.s.a.), od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami, o których mowa w § 1 są: skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

Stosownie do art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przywołanym przepisie wyrażona jest zasada, że warunkiem podjęcia przez sąd czynności na skutek wniesionego pisma, jest uiszczenie należnej od tego pisma opłaty. W przedmiotowej sprawie wpis sądowy nie został uiszczony, pomimo prawidłowego wezwania do jego uiszczenia oraz pouczenia o skutkach nieuiszczenia wpisu sądowego w wyznaczonym terminie.

Z kolei w myśl art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Po sprawdzeniu w dokumentach księgowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczących opłat sądowych ustalono, że do dnia 24 maja 2019 r. nie wpłynęła opłata tytułem wpisu sądowego od skargi w przedmiotowej sprawie.

Skoro skarżący pomimo prawidłowego wezwania oraz upływu zakreślonego przez Sąd terminu, nie dopełnił czynności nakazanej przez Sąd, to skargę na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. należało odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.