Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1931153

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2010 r.
VII SA/Wa 29/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Leszek Kamiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. R. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) października 2008 r., Nr (...) w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych postanawia: przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie adwokatowi R. M. kwotę 240,00 zł (dwieście czterdzieści złotych), podwyższoną o stawkę 22% podatku od towaru i usług tj. kwotę 52,80 zł, (pięćdziesiąt dwa złote, osiemdziesiąt groszy) łącznie kwotę 292,80 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt groszy), tytułem nieopłaconej pomocy prawnej.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 17 lutego 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił przyznania ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata R. M. zwrotu kosztów z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawi ze skargi B. R. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) października 2008 r., Nr (...) w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych Na powyższe postanowienie złożył zażalenie adw. R. M.

Naczelny Sąd Administracyjny uchylając zaskarżone postanowienie sądu wojewódzkiego stwierdził, iż adwokat R. M. podjął czynności mające na celu przyczynienie się do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia sprawy - sporządził pismo procesowe oraz uczestniczył w rozprawie odbywającej się w dniu 19 sierpnia 2009 r. Skoro więc poczynił nakład pracy i udzielił stronie pomocy prawnej powinien zgodnie z dyspozycją art. 250 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi otrzymać za wykonaną prace wynagrodzenie, również w przypadku wyznaczenia przez Okręgową Radę Adwokacką innego pełnomocnika na jego miejsce.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Na podstawie przepisu art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) wyznaczony adwokat ma prawo do wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych wydatków.

Stawki wynagrodzenia i zasady ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej adwokata uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.).

W niniejszej sprawie pomoc prawna polegała na sporządzieniu pisma procesowego oraz uczestnictwie w rozprawie odbywającej się w dniu 19 sierpnia 2009 r. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjny w Warszawie.

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c stawki minimalne w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji w innej sprawie niż określone w § 18 ust. 1 pkt 1 lit. a i b wynoszą 240 zł;

W związku z powyższym w niniejszej sprawie adwokatowi należy się wynagrodzenie w wysokości 240,00 złotych z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz kwota 52,80 złotych stanowiąca 22% podatku od towarów i usług - łącznie kwota 292,80 złotych.

Mając powyższe na względzie, na podstawie art. 250 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.