Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1920903

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 lipca 2012 r.
VII SA/Wa 2897/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Miron.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) października 2011 r. znak: (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego postanawia: przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz radcy prawnego P. G., kwotę 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) oraz kwotę 41,40 zł (czterdzieści jeden złotych i czterdzieści groszy) stanowiącą 23% podatku VAT, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, łącznie kwotę 221,40 zł (dwieście dwadzieścia jeden złotych i czterdzieści groszy).

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 maja 2012 r. przyznano A. K. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie radcy prawnego.

Pismem z dnia 25 maja 2012 r. Okręgowa Izba Radców Prawnych poinformowała Sąd o wyznaczeniu dla A. K. pełnomocnika z urzędu w osobie r. pr. P. G.

W dniu 25 czerwca 2012 r. (data nadania w UP) wpłynął do Sądu wniosek o przyznanie na rzecz pełnomocnika wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu, w związku ze sporządzeniem opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 2897/11. Pełnomocnik zaznaczył, iż koszty pomocy prawnej nie zostały uiszczone w całości ani w części.

Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 12710 z późn. zm.), wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 z późn. zm.), za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej przysługuje 75% stawki minimalnej określonej w pkt 1.

Stawka minimalna w tego typu sprawach wynosi zgodnie z pkt 1 ww. Rozporządzenia - 240 zł.

Mając na względzie oświadczenie pełnomocnika o sporządzeniu opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270) w związku z § 14 ust. 2 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, przyznał r. pr. P. G. kwotę wskazaną w sentencji postanowienia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.