VII SA/Wa 2892/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2870998

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 września 2013 r. VII SA/Wa 2892/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Miron.

Sędziowie WSA: Jolanta Augustyniak-Pęczkowska, Maria Tarnowska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 września 2013 r. sprawy ze skargi k.c. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) października 2012 r. znak (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji skargę oddala

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.