Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1458587

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 lutego 2013 r.
VII SA/Wa 2885/12

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy - Katarzyna Pakuła - Getka Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 lutego 2013 r. po rozpoznaniu wniosku G. P. i W. P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi G. P. i W. P. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) września 2012 r. Nr (...) w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia postanawia: przyznać G. P. i W. P. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od wpisu sądowego od skargi w wysokości 100,00 złotych oraz ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 28 stycznia 2013 r. (data stempla biura podawczego) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynął uzupełniony przez wnioskodawców formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy, w którym wnieśli o częściowe zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. Przedstawili we wniosku swoją sytuację finansową, materialną i rodzinną. Do wniosku dołączyli zaświadczenie wnioskodawcy z Powiatowego Urzędu Pracy w P. z dnia (...) stycznia 2013 r. potwierdzające, iż jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, kserokopię świadectwa pracy i kopię umowy o pracę wnioskodawczyni, z której wynika, że podjęła pracę na okres próbny od 15 stycznia 2013 r. do dnia 14 kwietnia 2013 r. oraz zaświadczenie, że syn jest studentem Politechniki (...), a planowany termin ukończenia studiów upływa z dniem 1 marca 2016 r.

Uzasadnienie prawne

W niniejszej sprawie zważono, co następuje:

Zgodnie z art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270), zwanej dalej p.p.s.a. przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (pkt 1), a w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (pkt 2). Żądanie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu jest wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym.

Podkreślić należy, że prawo pomocy jest instytucją wyjątkową, stanowiącą odstępstwo od ogólnej zasady odpłatności postępowania wyrażonej w art. 199 p.p.s.a. Może być więc przyznane jedynie wtedy, gdy strona nie posiada żadnych możliwości finansowych zapłaty kosztów sądowych bądź też zapłata przez nią kosztów związanych z postępowaniem sądowym spowodowałaby utratę płynności finansowej i mogłaby przyczynić się do uszczerbku w koniecznym utrzymaniu wnioskodawcy i jego rodziny.

Powołany wyżej przepis wskazuje, że inicjatywa dowodowa zmierzająca do wykazania, iż zachodzą przesłanki pozytywne dla uwzględnienia wniosku spoczywa na wnioskującym o przyznanie prawa pomocy.

W niniejszej sprawie mając na względzie dane przedstawione w formularzu uznano, iż wnioskodawcy wykazali w nim, że spełniają ustawowe przesłanki do przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

Z nadesłanego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawcami pozostaje syn. Trzyosobowa rodzina utrzymuje się obecnie z wynagrodzenia, jakie otrzymuje wnioskodawczyni z tytułu umowy o pracę w wysokości 1.936,00 złotych brutto miesięcznie oraz stypendium socjalnego jakie otrzymuje syn wnioskodawców w wysokości 540,00 złotych, co łącznie daje dochód w wysokości 2.496,00 złotych miesięcznie. Wnioskodawca oświadczył, że jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, na potwierdzenie czego dołączył zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w P. z dnia (...) stycznia 2013 r. W uzasadnieniu wniosku wnioskodawcy wskazali, że ich sytuacja materialna nie zmieniła się w stosunku do tej jaką mieli dotychczas i podawali w innych nadsyłanych do Sądu formularzach do innych spraw.

Wnioskodawcy oświadczyli, że posiadają dom mieszkalny będący w budowie znajdujący się na działce o powierzchni 1801 m2, przy którym prace zostały przerwane ze względu na brak środków finansowych oraz mieszkanie lokatorskie o powierzchni 51,3 m 2. Wskazali, że innych nieruchomości, zasobów pieniężnych oraz przedmiotów wartościowych nie posiadają. Dodali, że posiadają 30 letni samochód dostawczy Mercedes D - 207, który pozostał im po wyrejestrowaniu działalności gospodarczej prowadzonej przez wnioskodawcę.

Mając na uwadze obecną sytuację finansową wnioskodawców, a w szczególności fakt utrzymywania się trzyosobowej rodziny z niewielkiego wynagrodzenia otrzymywanego przez wnioskodawczynię z tytułu wynagrodzenia za pracę oraz stypendium socjalnego syna, przychylono się do ich wniosku o częściowe zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. Stwierdzono, że przy wysokości posiadanego miesięcznie dochodu nie są w stanie ponieść wpisu sądowego od skargi i ustanowić profesjonalnego pełnomocnika bez spowodowania uszczerbku w koniecznym utrzymaniu dla siebie i syna.

Z tego względu, przyznano wnioskodawcom prawo pomocy poprzez zwolnienie z obecnego kosztu sądowego w sprawie, jakim jest wpis sądowy od skargi wynoszący w niniejszej sprawie 100,00 złotych oraz ustanowiono adwokata.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.