Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1763932

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2015 r.
VII SA/Wa 285/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Nowak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W.D. i M.K. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) grudnia 2014 r. znak: (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia

I.

odrzucić skargę

II.

nakazać Skarbowi Państwa - Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie wypłacić na rzecz W.D. i M.K. reprezentowanych przez r.pr. R. O. kwotę 500 zł (pięćset złotych) tytułem zwrotu uiszczonego wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Strona skarżąca - W.D. i M.K. reprezentowani przez pełnomocnika profesjonalnego będącego radcą prawnym, w piśmie z dnia 30 stycznia 2015 r., wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) grudnia 2014 r. znak: (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego.

Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.), sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału VII z dnia 12 lutego 2015 r. wezwano pełnomocnika strony skarżącej do nadesłania, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi, pełnomocnictwa procesowego umocowującego do reprezentowania strony skarżącej oraz do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 zł. Odpis zarządzenia pełnomocnik skarżącego otrzymał w dniu 23 lutego 2015 r. (dowód - k.12 akt sądowych), a zatem termin do uzupełnienia braków formalnych skargi upływał w dniu 2 marca 2015 r. (poniedziałek).

W dniu 26 lutego 2015 r. uiszczono wpis sądowy w prawidłowej wysokości. W zakreślonym terminie nie nadesłano jednak pełnomocnictwa.

W piśmie z dnia 15 kwietnia 2015 r. strona skarżąca cofnęła skargę w niniejszej sprawie - cofnięcie skargi nie mogło być jednak uznane za skuteczne z uwagi na podpisanie pisma przez nieupoważnionego pełnomocnika.

Odnosząc się zatem do cofnięcia skargi przez skarżących, wskazać należy, że przesłanka niedopuszczalności skargi, o której mowa w art. 58 § 1 p.p.s.a. ma pierwszeństwo przez okolicznościami warunkującymi umorzenie postępowania sądowego. W razie bowiem niedopuszczalności skargi postępowanie sądowe w ogóle nie może się toczyć, nie może więc zostać także umorzone (zob. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 czerwca 2008 r. sygn. akt II OSK 923/08 lex nr 527696).

Mając powyższe na uwadze, wobec nienadesłania pełnomocnictwa, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 cytowanej ustawy, czyli jak w punkcie II postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.