Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1458586

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 lutego 2013 r.
VII SA/Wa 2845/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Katarzyna Pakuła-Getka (sprawozdawca).

Sentencja

Referendarz sądowy - Katarzyna Pakuła -Getka Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 lutego 2013 r. po rozpoznaniu wniosku H. P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi H. P. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) września 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego postanawia: przyznać H. P. prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 4 lutego 2013 r. (data stempla biura podawczego) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynął wniosek H. P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Z nadesłanego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że wnioskodawczyni prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe.

Wnioskodawczyni podała, że posiada mieszkanie komunalne o powierzchni 48 m 2 oraz działkę o powierzchni 1.920 m 2 zaznaczając, że nie przynosi ona żadnych dochodów, a w Sądzie toczy się sprawa o ustalenie granic prawnych nieruchomości.

Wnioskodawczyni oświadczyła, że jest osobą bezrobotną, a od 18 października 2011 r. pozostaje bez prawa do zasiłku, na potwierdzenie czego dołączyła zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 25 stycznia 2013 r.

Podała, że nie posiada oszczędności pieniężnych. Wskazała, że koszty utrzymania mieszkania, media i koszty leczenia w skali miesiąca wynoszą około 600,00 złotych z regulowaniem, których w chwili obecnej posiada duże kłopoty.

Wnioskodawczyni oświadczyła, że nie pracuje dorywczo, sezonowo, na umowę zlecenia czy o dzieło, z uwagi na problemy zdrowotne, jakie posiada i nie możność podjęcia szeregu prac dorywczych czy sezonowych. Zaznaczyła, iż nie może starać się o kredyt w banku, gdyż nie ma stałego źródła dochodu, a ponadto nie miałaby z czego spłacać rat kredytu.

Wnioskodawczyni podała, że na bieżąco utrzymuje się (w przypadku odzieży) z zapasów, które nabyła wcześniej w okresie zatrudnienia. Odnośnie żywności oświadczyła, że korzysta z pomocy instytucji społecznych tj. Caritasu, Stowarzyszenia św. Wincentego a Paulo w W., od których otrzymuje raz w miesiącu niezbędne artykuły żywnościowe do zaspokojenia bieżących potrzeb życiowych (masło, chleb, mleko, kawę, cukier, mąkę, makarony, kasze, płatki, puszki z daniami gotowymi i inne artykuły żywnościowe) oraz paczki okolicznościowe. Dodała, że brakującą odzież i środki chemiczne do bieżącego utrzymania uzyskuje również z ww. stowarzyszeń, które działają przy Kościołach: św. (...), (...), (...) i innych w W. oraz od różnych znajomych.

Skarżąca podkreśliła, że nie jest w stanie ponieść kosztów uiszczenia wpisu oraz kosztów związanych z wynajęciem adwokata.

Uzasadnienie prawne

W niniejszej sprawie zważono, co następuje:

Przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) zwanej dalej p.p.s.a. przewidują możliwość przyznania stronom postępowania prawa pomocy. Prawo pomocy może być przyznane stronie w zakresie całkowitym (art. 245 § 2 p.p.s.a.) lub częściowym (art. 245 § 3 p.p.s.a.), przy czym jego przyznanie uzależnione jest od spełnienia przez stronę ustawowo przewidzianych przesłanek. Żądanie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu jest wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym.

Stosownie do treści art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a. przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym dotyczącym w niniejszej sprawie zwolnienia z kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu następuje, gdy wnioskodawca wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Jak wynika z powołanych przepisów ciężar udowodnienia istnienia okoliczności, które mogłyby stanowić podstawę przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie spoczywa na stronie.

Oceniając sytuację finansową wnioskodawczyni uznano, że wykazała ona we wniosku, iż zachodzą przesłanki do przyznania jej prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

Przy ocenie sytuacji finansowej wnioskodawczyni uwzględniono przede wszystkim fakt, iż w chwili obecnej nie posiada ona żadnego źródła dochodu, wskutek utraty pracy. Wnioskodawczyni obecnie utrzymuje się przy pomocy instytucji społecznych i kościelnych, od których otrzymuje niezbędne artykułu żywnościowe do zaspokojenia bieżących potrzeb życiowych oraz brakującą odzież i środki chemiczne, jak również przy pomocy znajomych.

Stwierdzono zatem, że w obecnej sytuacji finansowej i życiowej w jakiej znalazła się wnioskodawczyni nie jest ona w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania sądowego samodzielnie, jak również ustanowić profesjonalnego pełnomocnika z wyboru.

Z tego względu, przyznano wnioskodawczyni prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.