Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1763931

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 r.
VII SA/Wa 2802/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Zielińska-Śpiewak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia (...) sierpnia 2014 r., znak (...) w przedmiocie stwierdzenia naruszenia przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia postanawia: wymierzyć Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego grzywnę w wysokości 500 (pięćset) złotych

Uzasadnienie faktyczne

Pismem datowanym na 30 września 2014 r. E. (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia (...) sierpnia 2014 r., znak (...).

Zarządzeniem z dnia 4 grudnia 2014 r. Przewodniczący Wydziału wezwał organ do uzupełnienia akt poprzez nadesłanie potwierdzeń odbioru przez stronę skarżącą ww. decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia (...) stycznia 2013 r., znak: (...) w terminie 7 dni, pod rygorem uruchomienia procedury określonej w art. 55 w zw. z art. 112 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej p.p.s.a.). Wezwanie to wpłynęło do organu w dniu 23 grudnia 2014 r.

Wobec niewykonania wezwania przez organ został on ponownie wezwany do nadesłania potwierdzeń odbioru (zarządzenie z dnia 2 lutego 2015 r., k. 144). Wezwanie odebrane zostało w dniu 4 lutego 2015 r.

W odpowiedzi organ przy piśmie z dnia 17 lutego 2015 r. przekazał kopię reklamacji, złożonej do Poczty Polskiej. Z uzyskanej przy piśmie z dnia 25 marca 2015 r. informacji wynika, że organ nie składał reklamacji w stosunku do potwierdzenia odbioru decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia (...) stycznia 2013 r. wobec upływu 12 miesięcy od daty nadania przesyłki pocztowej.

Zarządzeniem z dnia 24 kwietnia 2015 r. (k. 155) Sąd wezwał organ do nadesłania informacji o wyniku reklamacji. Wezwanie to organ otrzymał w dniu 28 kwietnia 2015 r.

Wobec braku odpowiedzi na ww. wezwanie, Sąd postanowieniem z dnia 26 maja 2015 r. zobowiązał organ do nadesłania potwierdzenia odbioru decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia (...) sierpnia 2014 r., znak (...) w terminie 7 dni pod rygorem wymierzenia w trybie art. 112 p.p.s.a. grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6 p.p.s.a. Organ otrzymał wezwanie w dniu 2 czerwca 2015 r.

Żądane potwierdzenie odbioru zostało do Sądu przesłane przy piśmie z dnia 17 czerwca 2015 r. (data pieczęci Biura Podawczego).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 112 p.p.s.a. w razie uchylania się organu od zastosowania się do postanowienia sądu podjętego w toku postępowania i w związku z rozpoznaniem sprawy, sąd może orzec o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6 p.p.s.a.

Nadmienić należy, że zgodnie z art. 54 § 2 w zw. z art. 54 § 1 p.p.s.a., organ którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia.

Skoro skarga w niniejszej sprawie wpłynęła do organu w dniu 30 września 2014 r., to termin do przekazania do sądu skargi wraz z odpowiedzią na skargę i kompletnymi aktami upłynął w dniu 30 października 2014 r. Jednak w powyższym terminie do Sądu wpłynęły akta administracyjne bez potwierdzeń odbioru, umożliwiających sprawdzenie, czy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy i skarga złożone były w terminie, dlatego Sąd wezwał organ trzykrotnie do uzupełnienia akt, jednak od pierwszego wezwania do otrzymania potwierdzenia odbioru zaskarżonej decyzji (uzyskanie duplikatu potwierdzenia odbioru decyzji wydanej w pierwszej instancji jest niemożliwe z uwagi na upływ czasu) minęło niemal pół roku, przy czym Poczta Polska rozpatruje reklamację niezwłocznie i udziela odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji (cyt. za http://www.poczta-polska.pl/reklamacje/reklamacje-krajowe/przesylka-polecona/).

W ocenie Sądu grzywna w wysokości 500 zł zmobilizuje organ do sprawniejszego wykonywania kierowanych pod jego adresem wezwań, a przede wszystkim do kontrolowania zawartości przekazywanych do Sądu akt i ewentualnego składania reklamacji jeszcze przed ich przekazaniem, aby zapewnić sprawność postępowania.

Z podanych przyczyn, na podstawie art. 112 p.p.s.a. w zw. z art. 154 § 6 p.p.s.a. Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.