Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1925439

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
VII SA/Wa 2802/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Włodzimierz Kowalczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K.D. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270) skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Skarżąca K.D. wezwana zarządzeniem z dnia 15 grudnia 2011 r. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 500 zł złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Postanowienie z dnia 21 marca 2012 r. przyznające skarżącej zwolnienie z części wpisu w wysokości 250 zł, w pozostałej części oddalające wniosek o przyznanie prawa pomocy, K.D. zaskarżyła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który postanowieniem z dnia 22 maja 2012 r. zażalenie oddalił.

W związku z powyższym pismem z dnia 11 czerwca 2012 r. wezwano skarżącą do wykonania zarządzenia z dnia 15 grudnia 2011 r. poprzez uiszczenie kwoty 250 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Pismo to doręczone zostało K.D. w dniu 4 lipca 2012 r. W zakreślonym terminie wpis sądowy nie został uiszczony.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji, na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.