Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1763930

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 r.
VII SA/Wa 2744/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Gierak-Podsiadły.

Sędziowie WSA: Bogusław Cieśla, Tadeusz Nowak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 czerwca 2015 r. sprawy ze skargi (...) z siedzibą w W. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) października 2014 r., znak: (...) w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu postanawia: zawiesić postępowanie

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do treści art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.), Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

W skardze pełnomocnik strony skarżącej złożył wniosek o zawieszenie postępowania sądowego w niniejszej sprawie do czasu zakończenia postępowania toczącego się ze skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2014 r. sygn. akt VII SA/Wa 2282/13, który oddalił skargę (...) z siedzibą w W. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) sierpnia 2013 r. znak (...) w przedmiocie odmowy dopuszczenia (...) w R. do udziału w postępowaniu.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zaś skarga na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) października 2014 r. znak (...) w przedmiocie odmowy dopuszczenia (...) w R.do udziału w postępowaniu.

Od wyniku postępowania kasacyjnego toczącego się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym zależy rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ww. ustawy należało zawiesić postępowanie sądowe

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.