VII SA/Wa 2732/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2705513

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 lutego 2019 r. VII SA/Wa 2732/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Stawecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. P. na postanowienie Ministra Zdrowia z dnia (...) września 2018 r., znak: (...) w przedmiocie nałożenie grzywny w celu przymuszenia postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

J. P. ("skarżąca") wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Ministra Zdrowia z dnia (...) września 2018 r., znak: (...), w przedmiocie nałożenie grzywny w celu przymuszenia.

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału z dnia 27 listopada 2018 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł - w terminie 7 dni - pod rygorem odrzucenia skargi. Zarządzeniem z tej samej daty, wezwano także pełnomocnika skarżącej do usunięcia braku formalnego skargi poprzez złożenie pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnionego odpisu do działania w imieniu skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub sądami administracyjnymi. Powyższe zarządzenia doręczono pełnomocnikowi skarżącej w dniu 5 grudnia 2018 r.

Termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi oraz uzupełnienia braków formalnych upłynął w dniu 12 grudnia 2018 r.

Po sprawdzeniu w Rejestrze Opłat Sądowych ustalono, że do dnia 1 lutego 2019 r. nie zidentyfikowano do niniejszej sprawy wpłaty z tytułu uiszczenia wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Skarga na akt organu administracji publicznej składana do wojewódzkiego sądu administracyjnego powinna spełniać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, ze. zm., dalej "p.p.s.a."), wymogi formalne, a także odpowiadać wymogom dotyczącym opłaty sądowej.

Stosownie do art. 57 § 1 p.p.s.a. skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Wymogi, jakim powinny odpowiadać pisma w postępowaniu sądowym, określa art. 46 i art. 47 p.p.s.a. Według art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, a zgodnie z art. 46 § 3 p.p.s.a. do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo lub jego wierzytelny odpis, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który w danej sprawie nie złożył jeszcze tych dokumentów przed sądem. Zgodnie z art. 47 § 1 p.p.s.a. do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

Na podstawie art. 230 § 1 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

Wpis od skargi będący opłatą sądową - zgodnie z art. 219 p.p.s.a. - należy uiścić przy wniesieniu skargi do sądu. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek skargi, od której nie zostanie uiszczony należny wpis. W tym przypadku, przewodniczący wzywa wnoszącego skargę, aby pod rygorem odrzucenia skargi, uiścił wpis w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania (art. 220 § 1 p.p.s.a.). Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Z przedstawionego stanu sprawy wynika, że skarżąca nie uiściła wpisu sądowego od skargi, a także nie uzupełniła braków formalnych. Wezwanie zarówno do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, jak i usunięcia braków formalnych zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącej w dniu 5 grudnia 2018 r. Siedmiodniowy termin do jego wykonania wpłynął bezskutecznie w dniu 12 grudnia 2018 r.

W tym stanie rzeczy - na mocy art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. oraz art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a. Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.