Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1925437

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 sierpnia 2012 r.
VII SA/Wa 2723/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Więch-Baranowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku G. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi G. K. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia (...) listopada 2011 r. znak: (...) w przedmiocie ustalenia lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012 postanawia:

1.

odmówić zmiany postanowienia referendarza sądowego z dnia 7 marca 2012 r., którym odmówiono G. K. przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym dotyczącym zwolnienia od kosztów sądowych,

2.

odmówić G. K. przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym dotyczącym ustanowienia adwokata.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 7 marca 2012 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odmówił G. K. przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym dotyczącym zwolnienia od kosztów sądowych. Od powyższego postanowienia wnioskodawca nie wniósł sprzeciwu.

W dniu 11 czerwca 2012 r.r. wpłynął do Sądu wypełniony przez wnioskodawcę G. K. formularz PPF w którym wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Postanowieniem z dnia 6 lipca 2012 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odmówił G. K. przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym dotyczącym ustanowienia adwokata. Referendarz wskazał, że wniosek G. K. z dnia 11 czerwca 2012 r. rozpoznano wyłącznie w zakresie ustanowienia adwokata z urzędu z uwagi na postanowienie z dnia 7 marca 2012 r.

Od postanowienia z dnia 6 lipca 2012 r. G. K. pismem z dnia 24 lipca 2012 r. wniósł sprzeciw.

Jednocześnie wraz z zażaleniem z dnia 1 sierpnia 2012 r. (data wpływu do Sądu) na postanowienie z dnia 18 lipca 2012 r. o odrzuceniu zażalenia, G. K. złożył na urzędowym formularzu kolejny wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów i ustanowienia adwokata.

Wobec wniesienia sprzeciwu od postanowienia z dnia 6 lipca 2012 r., który spowodował, że utraciło ono moc w myśl art. 260 p.p.s.a., rozpoznano wniosek G. K. z dnia 11 czerwca 2012 r. w zakresie ustanowienia adwokata oraz jako wniosek o zmianę postanowienia z dnia 7 marca 2012 r. Natomiast wniosek z dnia 1 sierpnia 2012 r. potraktowano jako uzupełnienie wniosku z dnia 11 czerwca 2012 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:

Prawo pomocy jest szczególną instytucją postępowania przed sądami administracyjnymi, mającą na celu zagwarantowanie konstytucyjnego prawa do sądu osobom, które nie są w stanie samodzielnie ponieść kosztów postępowania sądowego. Stosownie do art. 246 § 1 p.p.s.a. przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje gdy wnioskodawca wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (pkt 1), a w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (pkt 2). Żądanie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata lub radcy prawnego jest wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym (art. 245 § 2 p.p.s.a.)

Zgodnie z art. 165 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270), zwanej dalej p.p.s.a., postanowienia niekończące postępowania w sprawie mogą być uchylane i zmieniane wskutek zmiany okoliczności sprawy, chociażby były zaskarżone, a nawet prawomocne. Pod pojęciem "zmiany okoliczności sprawy" należy rozumieć wszelkie zmiany występujące zarówno w okolicznościach faktycznych sprawy, jak i w obowiązującym prawie, jednakże muszą to być takie zmiany okoliczności, które uzasadniają zmianę rozstrzygnięcia wydanego w sprawie. Jeżeli brak jest podstaw do stwierdzenia, iż okoliczności sprawy uległy zmianie (tekst jedn.: że istotnemu pogorszeniu uległa sytuacja materialna), kolejny wniosek tej samej strony, dotyczący przyznania prawa pomocy w tym zakresie, nie może zostać uwzględniony.

W nadesłanym formularzu wnioskodawca podał, że gospodarstwo domowe prowadzi wraz z żoną. Wspólnie utrzymują się z dochodów w wysokości 1.749,93 złotych brutto miesięcznie. Kwota ta jest uzyskiwana przez małżonkę z tytułu emerytury. Wnioskodawca wskazał, że dochód z gospodarstwa rolnego i najmu lokali jest "zerowy". Podał, że posiada dom o pow. 695,8 m2, mieszkanie o pow. 84, 50 m2, nieruchomość rolną o pow. 2,0504 ha oraz inne nieruchomości o pow. 3,4256 ha. Oświadczył, że posiada oszczędności pieniężne w wysokości 9.743,52 złotych.

W uzasadnieniu wniosku podkreślił, że "jedynym źródłem dochodu jest gospodarstwo rolne na terenie którego znajduje się budynek w którym wynajmuje lokale mieszkalne". Wnioskodawca podał, że zaciągnął kredyt w banku w wysokości 20.582,40 złotych i będzie go spłacał do 28 marca 2013 r.

W niniejszej sprawie rozstrzygając wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, zarządzeniem z dnia 3 lutego 2012 r. wezwano do złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących nadesłanego wniosku o przyznanie prawa pomocy.

W przesłanych wyjaśnieniach wnioskodawca podał, że ponosi miesięcznie następujące koszty tj. opłatę za gaz w wysokości 179,89 złotych miesięcznie, opłatę za telefon w wysokości 84,00 złotych, opłatę za internet w wysokości 48,80 złotych, opłatę za energię w wysokości 116,10 złotych, podatek od nieruchomości 135,67 złotych, opłatę za wodę w wysokości 65,00 złotych. Po podsumowaniu wydatki te wynoszą 629,63 złotych. Skarżący wskazał, że z najmu lokali w listopadzie 2011 r. uzyskał przychód w wysokości 5.899,52 złotych, w grudniu 5.830,75 złotych natomiast w styczniu jego przychód wyniósł 4.622,87 złotych zaś zysk 18,25 złotych. Wykazał, że w listopadzie poniósł stratę w wysokości 2.395,59 złotych i w grudniu 18.104,81 złotych. Wnioskodawca podał, że uzyskuje dochody z dzierżawy nieruchomości rolnej, działki nr (...) o pow. 3271 m2 w wysokości 1.100,00 złotych na rok oraz części działki nr (...) o pow. 500 m 2 w wysokości 220,00 złotych za miesiąc to jest 2.640,00 złotych na rok. Wnioskodawca oświadczył, że wspólnie z żoną wydają średnio na własne utrzymanie 4.190 złotych na 2/5 miesiąca, na miesiąc zaś 1.676 złotych. Wskazał, że uzyskuje pomoc z opieki społecznej kierowaną do lokatorów o niskich zarobkach lub eksmitowanych. Są to dopłaty do czynszów lokatorów oraz zapłata czynszu za lokatora, który otrzymał wyrok eksmisji z lokalu nr 5 i otrzymał lokal socjalny. Dopłata za rok 2011 r. wynosiła 5.148,53 złotych, zaś dopłata do czynszu za styczeń 2012 r. wyniosła 618,71 złotych. Skarżący dodał także, że uzyskał zaliczki na podatek od nieruchomości od poszczególnych osób w dniu 29 września 2011 r. w wysokości 250,00 złotych, w dniu 29 września 2011 r. w wysokości 247,00 złotych, w dniu 30 września 2011 r. w wysokości 2.200,00 złotych, w dniu 30 września 2011 r. w wysokości 2.200,00 złotych, w dniu 1 stycznia 2011 r. w wysokości 2.926,00 złotych, w dniu 5 listopada 2011 r. w wysokości 1.463,00 złotych. Wnioskodawca podkreślił, że zaciągnął kredyt w wysokości 20.582,40 złotych, który spłaca w wysokości 1.382,40 złotych. Dodał, że żona spłaca dwie pożyczki z kasy zapomogowo-pożyczkowej zaciągniętej w wysokości 3. 000,00 złotych, którą spłaca miesięcznie po 325,00 złotych oraz drugą pożyczkę mieszkaniową w wysokości 3.000,00 złotych i spłaca miesięcznie w wysokości 87,00 złotych.

We wniosku z dnia 1 sierpnia 2012 r. skarżący nie wskazał żadnych nowych okoliczności faktycznych, nie uległy zmianie ani dochody jego ani żony. Zmianie nie uległa kwota posiadanych oszczędności i wynosi ona 9.743, 52 złote.

Powyższe dane zawarte we wniosku z dnia 11 czerwca 2012 i z dnia 1 sierpnia 2012 r. uwzględniono także przy rozpatrywaniu wniosku w zakresie ustanowienia adwokata i w zakresie zmiany postanowienia z dnia 7 marca 2012 r.

Oceniając dane przedstawione w formularzach i nadesłanych do sprawy wyjaśnieniach uznano, że wnioskodawca nie kwalifikuje się do przyznania prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata z urzędu jak również brak jest podstaw do zmiany postanowienia z dnia 7 marca 2012 r.

Wnioskodawca prowadzi gospodarstwo domowe wraz z żoną. Wspólnie utrzymują się z dochodów uzyskiwanych przez małżonkę z tytułu emerytury w wysokości 1.749.93 złotych brutto miesięcznie oraz innych dochodów skarżącego uzyskiwanych z tytułu najmu lokali i dzierżawy nieruchomości rolnej. Dochody z dzierżawy nieruchomości rolnej, działki nr (...) o pow. 3271 m 2 wyniosły 1.100,00 złotych na rok oraz części działki nr (...) o pow. 500 m 2 wyniosły 220,00 złotych za miesiąc to jest 2.640,00 złotych na rok. Ponadto wnioskodawca uzyskuje pomoc z opieki społecznej kierowaną do lokatorów o niskich zarobkach lub eksmitowanych. Są to dopłaty do czynszów lokatorów oraz zapłata czynszu za lokatora. Dopłata za rok 2011 r. wynosiła 5.148,53 złotych, zaś dopłata do czynszu za styczeń 2012 r. wyniosła 618,71 złotych. Oświadczył także, że posiada oszczędności pieniężne w wysokości 9.743,52 złotych, a wspólnie z żoną wydają średnio na własne utrzymanie 4.190 złotych na 2/5 miesiąca, na miesiąc zaś 1.676 złotych. Skarżący ponadto zaciągnął kredyt w wysokości 20.582,40 złotych, który spłaca miesięcznie w wysokości 1.382,40 złotych.

Wnioskodawca, który posiada majątek w postaci nieruchomości, oszczędności pieniężne oraz którego małżonka uzyskuje stały miesięczny dochód z tytułu wynagrodzenia za emeryturę nie sposób uznać za osobę na tyle ubogą, że konieczne jest mu przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata z urzędu i kosztów sądowych, tym bardziej, iż wnioskodawca poniósł już najwyższy wydatek w postaci wpisu sądowego w kwocie 500 zł oraz w kwocie 100 zł tytułem opłaty kancelaryjnej za sporządzenie uzasadnienia wyroku. Jak wynika z nadesłanych wyjaśnień bez uszczerbku w koniecznym utrzymaniu. Za negatywnym rozpoznaniem wniosku przemawiają choćby okoliczności, że wnioskodawca posiada nieruchomości z których czerpie dochody i oszczędności pieniężne, a także stały dochód jaki uzyskuje żona. Wysokość zaciągniętych kredytów świadczy o tym, że wnioskodawca ma płynność finansową i zdolność kredytową, a ponadto spłaca zaciągnięte zobowiązania. Potwierdzają to informacje wskazane wyżej oraz fakt ponoszonych przez wnioskodawcę i jego małżonkę wydatków. Kwota emerytury małżonki wnioskodawcy wynosi 1.442,46 złotych netto miesięcznie, zaś sama spłata kredytów przez wnioskodawcę wynosi 1.382,40 złotych oraz małżonkę kwota 325,00 złotych i 87,00 złotych, co po podsumowaniu wynosi 1.794,00 złotych miesięcznie. Zaznaczyć należy, iż są to wyłącznie raty spłat kredytu, brak jest uwzględnienia wydatków kosztów codziennego utrzymania oraz stałych opłat wnioskodawcy i jego małżonki. Zaznaczyć należy, że wykazanie straty lub uzyskanie niewielkiego zysku z tytułu najmu lokali nie oznacza, iż podmiot traci płynność finansową i nie jest w stanie regulować własnych wymagalnych zobowiązań. Podkreślić należy, iż wnioskodawca w uzasadnieniu wniosku oświadczył, że "jedynym źródłem jego dochodu jest gospodarstwo rolne".

W ocenie Sądu wnioskodawca ma możliwość przy umiejętnym dysponowaniu posiadanymi środkami pieniężnymi przeznaczenia ich części na wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika, bez uszczerbku koniecznego utrzymania dla siebie i małżonki.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 165 w związku z art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. należało orzec jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.