Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1920892

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 lipca 2012 r.
VII SA/Wa 2659/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Daria Gawlak-Nowakowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.P. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) września 2011 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego postanawia: sprostować oczywistą omyłkę w postanowieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o stwierdzeniu prawomocności datowanym na dzień 9 czerwca 2012 r. sygn. akt VII SA/Wa 2659/11, w ten sposób, iż zamiast daty postanowienia "9 czerwca 2012 r." wpisać datę "9 lipca 2012 r.".

Uzasadnienie faktyczne

W postanowieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o stwierdzeniu prawomocności datowanym na dzień 9 czerwca 2012 r. sygn. akt VII SA/Wa 2659/11 pojawiła się oczywista omyłka, polegająca na wpisaniu błędnej daty wydania postanowienia: zamiast daty "9 lipca 2012 r." wpisano błędnie datę "9 czerwca 2012 r."

Stosownie do art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm. - dalej p.p.s.a.) sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

Uwzględniając powyższe, na podstawie art. 156 § 1 p.p.s.a. orzeczono, jak w sentencji postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.