Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1763927

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 lipca 2015 r.
VII SA/Wa 2641/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Zielińska-Śpiewak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi K. Z. i J. Z. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) września 2014 r., znak: (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia:

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić K. Z. i J. Z. ze Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpis sądowy w kwocie 500 (słownie: pięćset) złotych

Uzasadnienie faktyczne

K. Z. i J. Z. złożyli skargę na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) września 2014 r., znak: (...). Zarządzeniami przewodniczącego wydziału z dnia 19 listopada 2014 r. wezwano skarżących do nadesłania solidarnie 98 odpisów skargi oraz do solidarnego uiszczenia wpisu w kwocie 500 złotych. Obydwa wezwania zostały odebrane w dniu 2 grudnia 2014 r., zatem termin do uzupełnienia braków formalnych upływał w dniu 9 grudnia 2014 r.

Skarżący nie uzupełnili braków w terminie, a postanowieniem z dnia 29 grudnia 2014 r. odmówiono im przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych. Zażalenie skarżących dotknięte było brakami i odmówiono im przywrócenia terminu do ich uzupełnienia, a w konsekwencji zostało ono odrzucone postanowieniem z dnia 19 maja 2015 r. Żadna ze stron postępowania nie złożyła zażalenia na postanowienie o odrzuceniu zażalenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Skarżący zostali wezwani do nadesłania 98 odpisów skargi oraz do uiszczenia wpisu w kwocie 500 zł, jednak nie wykonali tego wezwania w terminie oraz prawomocnie odmówiono im przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych.

Zgodnie z art. 47 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej: p.p.s.a.), do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Ponadto, stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a., skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Mając powyższe na uwadze, Sąd wobec nieuzupełnienia braków formalnych odrzucił skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a. O zwrocie wpisu postanowiono w oparciu o art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.