Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2556783

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 r.
VII SA/Wa 2638/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jadwiga Smołucha.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi J. B. na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia (...) sierpnia 2017 r., znak: (...) w przedmiocie odmowy zezwolenia na lokalizację zjazdu indywidualnego postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia (...) sierpnia 2017 r., znak: (...) w przedmiocie odmowy zezwolenia na lokalizację zjazdu indywidualnego.

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału VII z dnia 21 listopada 2018 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200 zł - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Następnie skarżący pismem z dnia 20 grudnia 2017 r. wniósł o przyznanie mu prawa pomocy.

Postanowieniem z dnia 18 stycznia 2018 r. st. referendarz sądowy odmówił wnioskodawcy udzielenia prawa pomocy i ustanowienia pełnomocnika z urzędu.

Postanowieniem z dnia 28 lutego 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny utrzymano w mocy ww. orzeczenie st. referendarza sądowego.

Z uwagi na prawomocne zakończenie postępowania w przedmiocie prawa pomocy, skarżący został wezwany zarządzeniem z dnia 28 lutego 2018 r. do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 21 listopada 2017 r., w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Przedmiotowe wezwanie do wykonania zarządzenia zobowiązującego do uiszczenia wpisu skarżący odebrał osobiście w dniu 22 marca 2018 r. (k. 55).

Do dnia 18 czerwca 2018 r. skarżący nie uiścił przedmiotowego wpisu w kwocie 200 zł (k. 57).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, a w oparciu o § 3 omawianego artykułu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Jak wynika z analizy akt niniejszej sprawy, skarżący w zakreślonym przez Sąd terminie nie uiścił wpisu w kwocie 200 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe, z uwagi na nieuiszczenie wpisu, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie działając na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.