Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1925421

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 grudnia 2012 r.
VII SA/Wa 2618/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Ostrowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) sierpnia 2012 r., nr (...) w przedmiocie: zatrzymania prawa jazdy postanawia: oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Starosty (...) z dnia (...) stycznia 2012 r., nr (...).

Uzasadnienie faktyczne

M. S. wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) sierpnia 2012 r., nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Starosty (...) z dnia (...) lipca 2012 r., nr (...) w orzekającej o zatrzymaniu M. S. prawa jazdy kategorii B wydanego przez Starostę (...) w dniu (...) lipca 2006 r. do czasu zdania egzaminu w wynikiem pozytywnym.

W skardze zawarto wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Starosty (...) z dnia (...) lipca 2012 r. Skarżący wskazał, że pozbawienie go prawa jazdy przed rozpatrzeniem skargi przez Sąd pozbawi go możliwości prowadzenia działalności gospodarczej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270), zw. dalej p.p.s.a. sąd może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie zaskarżonego aktu lub czynności, jeśli w wyniku ich wykonania zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Z treści art. 61 § 3 p.p.s.a. wynika, że sąd może wstrzymać na wniosek skarżącego akty lub czynności, o których mowa w § 1 art. 61. Z przepisu tego wynika więc, że po pierwsze, wstrzymanie wykonania decyzji może nastąpić tylko na wniosek skarżącego (sąd nie może orzekać o wstrzymaniu wykonania decyzji z urzędu), a po drugie, wniosek o wstrzymanie wykonania musi dotyczyć zaskarżonej decyzji. Dopiero, w razie gdy są podstawy do wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, sąd może, na podstawie art. 61 § 3 zdanie ostatnie p.p.s.a., wstrzymać wykonanie także decyzji wydanych w innych postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy. Oznacza to, że wstrzymanie wykonania decyzji wydanych w innym postępowaniu prowadzonym w granicach tej samej sprawy, na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a. może nastąpić, jeżeli skarżący złoży wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej do sądu decyzji, w niniejszym przypadku postanowienia organu odwoławczego, i są podstawy do wstrzymania wykonania tej decyzji. Inaczej mówiąc nie jest możliwe wstrzymanie wykonania decyzji wydanej w innym postępowaniu w granicach tej samej sprawy, jeżeli z uwagi na brak wniosku strony skarżącej, sąd nie może wstrzymać wykonania decyzji wydanej w tym innym postępowaniu, a jednocześnie nie dopatrzy się podstaw do wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji (zob. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 grudnia 2005 r., sygn. akt II OZ 1227/05). Wnioskiem o wstrzymanie wykonania skarżący objął wyłącznie decyzję Starosty (...) z dnia (...) lipca 2012 r. nr (...). Przedmiotowy wniosek nie dotyczył wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Tym samym w świetle powyższych rozważań Sądu, wniosek o wstrzymanie wykonania ww. decyzji organu I instancji nie mógł zostać uwzględniony, z uwagi na równoczesne niezłożenie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Z powyższych względów, na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.