Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1925419

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 grudnia 2012 r.
VII SA/Wa 2611/12

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy - Katarzyna Pakuła - Getka Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 grudnia 2012 r. po rozpoznaniu wniosku S. F. i E. F. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi S. F. i E. F. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) września 2012 r. Nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki postanawia: przyznać S. F. i E. F. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 26 listopada 2012 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęły formularze wniosków o przyznanie prawa pomocy S. F. i E. F. w których wnieśli o zwolnienie od kosztów sądowych. Z nadesłanych formularzy wynika, że wnioskodawcy są małżeństwem, prowadzącym wspólnie gospodarstwo domowe. Z tego też względu, postanowiono złożone wnioski rozpatrzyć wspólnie.

Uzasadnienie prawne

W niniejszej sprawie zważono, co następuje:

Zgodnie z art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270), zwanej dalej p.p.s.a. przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (pkt 1), a w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (pkt 2). Żądanie zwolnienia od kosztów sądowych jest wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym (art. 245 § 3 p.p.s.a.)

Podkreślić należy, że prawo pomocy jest instytucją wyjątkową, stanowiącą odstępstwo od ogólnej zasady odpłatności postępowania wyrażonej w art. 199 p.p.s.a. Może być więc przyznane jedynie wtedy, gdy strona nie posiada żadnych możliwości finansowych zapłaty kosztów sądowych bądź też zapłata przez nią kosztów związanych z postępowaniem sądowym spowodowałaby utratę płynności finansowej i mogłaby przyczynić się do uszczerbku w koniecznym utrzymaniu wnioskodawcy i jego rodziny.

Powołany wyżej przepis wskazuje, że inicjatywa dowodowa zmierzająca do wykazania, iż zachodzą przesłanki pozytywne dla uwzględnienia wniosku spoczywa na wnioskującym o przyznanie prawa pomocy.

W niniejszej sprawie mając na względzie dane przedstawione w formularzach uznano, iż wnioskodawcy wykazali w nich, że spełniają ustawowe przesłanki do przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wynika, że skarżący wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe. Utrzymują się z dochodów uzyskiwanych z tytułu emerytur w wysokości 2.272,00 złotych miesięcznie.

Wnioskodawcy wskazali we wniosku, że posiadają dom mieszkalny o pow. 55 m2. Wnioskodawca posiada odrębny majątek tj. nieruchomość rolną o pow. 4,15 ha.

Skarżący zaznaczyli we wniosku, że spłacają pożyczkę zaciągniętą na rozbudowę domu mieszkalnego, której miesięczna rata wynosi 895,00 złotych.

Wskazali, że ponoszą koszty stałych opłat (za energię elektryczną, wywóz śmieci, opał) w wysokości około 400,00 złotych miesięcznie. Nadto dodali, że wydają ok. 200,00 złotych na zakup leków. Wnioskodawcy podali, że na zakup żywności, środki czystości i odzieży pozostaje im kwota ok. 780,00 złotych. Oświadczyli, że nie mają innych źródeł dochodu. Nie posiadają oszczędności pieniężnych ani przedmiotów wartościowych. Wnioskodawca poinformował, że jest po ciężkim wypadku, całkowicie jest niezdolny do pracy. Skarżący wyjaśnili także, że nieruchomość rolną przekazali w dzierżawę i z tego tytułu otrzymują 100 kg ziemniaków rocznie.

Mając na względzie powyższe dane uznano, że wnioskodawcy kwalifikują się do przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie tj. zwolnienia od kosztów sądowych. Dochody uzyskiwane przez wnioskodawców wystarczają jedynie na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych. Stwierdzono zatem, że sytuacja materialna wnioskodawców w jakiej się znajdują, nie pozwala im na ponoszenie kosztów sądowych bez uszczerbku w koniecznym utrzymaniu.

Z tych względów, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. orzeczono, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.