Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3038822

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 4 kwietnia 2019 r.
VII SA/Wa 2572/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Włodzimierz Kowalczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. M. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) sierpnia 2018 r. znak: (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji postanawia:

1. odrzucić skargę;

2. zwrócić skarżącemu - P. M. - kwotę 500 złotych (słownie: pięćset złotych) uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 8 października 2018 r. P. M. ("skarżący") wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) sierpnia 2018 r. znak: (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji.

Pismem z dnia 10 października 2018 r. P. M. złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Postanowieniem z dnia 11 stycznia 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił przywrócenia terminu do wniesienia skargi.

Pismem z dnia 28 stycznia 2019 r. Skarżący złożył zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2019 r.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 26 lutego 2019 r. oddalił zażalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej "p.p.s.a.") skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a. Stosownie do treści art. 54 § 1 p.p.s.a. skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.

Zaskarżoną decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) sierpnia 2018 r. skarżący odebrał 13 sierpnia 2018 r. (znajdujące się w aktach administracyjnych zwrotne potwierdzenie odbioru), a decyzja ta zawierała prawidłowe pouczenie o możliwości wniesienia skargi w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Wobec powyższego, ostatnim dniem trzydziestodniowego terminu dla skutecznego wniesienia skargi za pośrednictwem organu był dzień 12 września 2018 r. Natomiast skarga w niniejszej sprawie została wniesiona przez skarżącego w dniu 11 października 2018 r. tzn. po upływie trzydziestodniowego terminu. W tym stanie rzeczy, stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. należało odrzucić skargę w niniejszej sprawie jako wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Wydając powyższe postanowienie, Sąd działał na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.