Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1139851

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 marca 2012 r.
VII SA/Wa 2569/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosława Pindelska.

Sędziowie WSA: Paweł Groński, Krystyna Tomaszewska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 marca 2012 r. sprawy ze skargi M. W. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) sierpnia 2011 r. znak (...) w przedmiocie umorzenia postępowania

I.

uchyla zaskarżoną decyzję;

II.

stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku;

III.

zasądza od Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz M. W. kwotę 200 zł (dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego po rozpatrzeniu odwołania M. W. od decyzji Wojewody (...) z dnia (...) czerwca 2011 r., Nr (...) odmawiającej uchylenie we wznowionym na wniosek M. W. postępowaniu, decyzji Wojewody (...) z dnia (...) grudnia 2005 r. utrzymującej w mocy decyzję Starosty (...) z dnia (...) września 2005 r., Nr (...) zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Parafii (...) pod wezwaniem św. (...) pozwolenia na budowę cmentarza grzebalnego na terenie działki nr ew.(...) położonej w (...), gm. (...), decyzją z dnia (...) sierpnia 2011 r. marca 2007 r., znak:(...), działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a. uchylił zaskarżoną decyzję w całości i umorzył postępowanie organu pierwszej instancji.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wskazał, iż Wojewoda (...) po rozpatrzeniu wniosku M.W o wznowienie postępowania z uwagi na brak udziału strony, postanowieniem z dnia (...) kwietnia 2010 r., Nr (...) wznowił postępowanie w oparciu o przesłankę z art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a., w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Wojewody (...) z dnia (...) grudnia 2005 r. utrzymującą w mocy decyzję Starosty (...) z dnia (...) września 2005 r., Nr (...) o pozwoleniu na budowę cmentarza grzebalnego.

Zdaniem organu odwoławczego niedopuszczalnym jest wznowienie postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną, gdy skarga na tę decyzję została oddalona wyrokiem sądu administracyjnego, a jako przesłanki wznowienia podano okoliczności, które temu sądowi były znane.

Z akt sprawy wynika, że M.W. nie brał udziału w postępowaniu zakończonym decyzją ostateczną Wojewody (...) z dnia (...) grudnia 2005 r. w sprawie pozwolenia na budowę cmentarza grzebalnego.

Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie prawomocnym wyrokiem z dnia 29 sierpnia 2006 r., sygn. akt. VII SA/Wa 932/06 oddalił skargę R.J. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) grudnia 2005 r. utrzymującą w mocy decyzję Starosty (...) z dnia (...) września 2005 r., Nr (...) o pozwoleniu na budowę cmentarza grzebalnego.

W uzasadnieniu wyroku z dnia 29 sierpnia 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że postępowanie w powyższej sprawie zostało przeprowadzone prawidłowo, a inwestycja nie narusza interesów osób trzecich.

Tym samym zdaniem organu odwoławczego sąd administracyjny przesądził o braku przymiotu strony M.W w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę cmentarza grzebalnego.

Ponowne badanie kwestii, która została już rozstrzygnięta prawomocnym wyrokiem sądowym, posiadającym moc wiążącą jest niedopuszczalne.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniósł M.W.

Skarżący domaga się uchylenie zaskarżonej decyzji oraz decyzji Wojewody (...) z dnia (...) grudnia 2005 r. o pozwoleniu na budowę cmentarza.

Skarżący wskazał, iż nie był stroną postępowania zakończonego decyzją o pozwoleniu na budowę, a wyrok sądowy na który powołuje się organ zapadł w wyniku skargi złożonej przez R. J. która jest właścicielką innej nieruchomości.

Skarżący powołał się także na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 października 2009 r., sygn. akt. VII SA/Wa 807/09 uchylający wcześniejsze decyzje organu nadzorczego.

Z wyroku tego wynika obowiązek wznowienia przez organ postępowania celem zbadania przymiotu strony skarżącego.

Pozostałe zarzuty skarżącego dotyczą wadliwości decyzji o pozwoleniu na budowę cmentarza.

W odpowiedzi na skargę, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego podtrzymał swoje stanowisko wnosząc o oddalenie skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Na wstępie należy podkreślić, iż w sprawie wznowienia postępowania zakończonego decyzją Wojewody (...) z dnia (...) grudnia 2005 r. utrzymującą w mocy decyzję Starosty (...) z dnia (...) września 2005 r., Nr (...) o pozwoleniu na budowę cmentarza grzebalnego wypowiadał się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który w uzasadnieniu prawomocnego wyroku z dnia 8 października 2009 r., sygn. akt. VII SA/Wa 807/09 zawarł ocenę prawną wiążącą w sprawie sąd oraz organ zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r-prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Z oceny tej wynika, że " zasadny jest zarzut dotyczący nieuprawnionego pominięcia przez organ administracji wniosku skarżącego z dnia 1 marca 2006 r., skierowanego do (...) Urzędu Wojewódzkiego, w którym, jak wynika już z samego tytułu pisma skarżący zwrócił się o uznanie go jako strony w postępowaniu zakończonym wydanym pozwoleniem na budowę cmentarza (...). Z tych powodów pismo z dnia 1 marca 2006 r. (wpływ z dnia 7 marca 2005 r), należało uznać za żądanie wznowienia postępowania złożone w terminie, z podaniem przesłanki z art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a."

W uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, iż " przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie posiadania przez skarżącego przymiotu strony postępowania w ramach wstępnej, formalnoprawnej oceny wniosku w sytuacji, gdy żądanie wznowienia postępowania oparto o przesłankę określoną w art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a. - a więc okoliczność, iż strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu - jest uchybieniem procesowym, mającym istotny wpływ na wynik sprawy, bowiem kompetencje do prowadzenia postępowania co do przyczyn wznowienia organ uzyskuje dopiero po wznowieniu postępowania".

Z wiążącej oceny prawnej wynika jednoznacznie, że organ powinien wznowić postępowanie gdyż pismo skarżącego z dnia 1 marca 2006 r. należało uznać za żądanie wznowienia postępowania złożone w terminie, z podaniem przesłanki z art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a.

Następnie po wznowieniu postępowania, organ powinien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w zakresie posiadania przez skarżącego przymiotu strony postępowania.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wbrew wiążącej ocenie prawnej z naruszeniem art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn zm) uznał, iż niedopuszczalnym jest wznowienie postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną, gdy skarga na tę decyzję została oddalona wyrokiem sądu administracyjnego, a jako przesłanki wznowienia podano okoliczności, które temu sądowi były znane.

Uzasadniając swoje stanowisko Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego powołał się na prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2006 r., sygn. akt. VII SA/Wa 932/06 oddalający skargę R. J. na decyzję o pozwoleniu na budowę cmentarza.

Trafnie zarzuca skarżący, iż sądowa kontrola decyzji o pozwoleniu na budowę nie dotyczyła jego nieruchomości gdyż nie brał udziału w postępowaniu zakończonym kwestionowaną decyzją Wojewody (...) z dnia (...) grudnia 2005 r.

Wbrew twierdzeniom organu odwoławczego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 29 sierpnia 2006 r., sygn. akt. VII SA/Wa 932/06 nie rozstrzygał kwestii, czy skarżący bez własnej winy pozbawiony był możliwości wzięcia udziału w postępowaniu (art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a.).

Zawarte w uzasadnieniu wyroku stwierdzenie, że postępowanie zostało przeprowadzone prawidłowo, a inwestycja nie narusza interesów osób trzecich nie oznacza, że sąd przesądził o braku przymiotu strony M.W w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę cmentarza.

Wiążąca dla organu odwoławczego jest ocena prawna zawarta w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 października 2009 r., sygn. akt. VII SA/Wa 807/09.

Ponownie rozpoznając odwołanie Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego powinien zastosować się do tej wiążącej oceny prawnej.

Z uwagi na naruszenie art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), które miało istotny wpływ na wynik sprawy Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 145 § 1 pkt 1c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) uchylił zaskarżoną decyzję.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.