Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1931148

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2010 r.
VII SA/Wa 254/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Miron.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. P. na czynności Komendanta Głównego Policji w przedmiocie wydania zaświadczenia oraz wydania uwierzytelnionej kserokopii pisma postanawia: oddalić wniosek S. P. o uzupełnienie postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 maja 2010 r.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 12 maja 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił wniosek S. P. o uzupełnienie postanowienia z dnia 29 marca 2010 r. odrzucającego skargę.

Pismem z dnia 31 maja 2010 r. S. P. wniósł o uzupełnienie postanowienia Sądu z dnia 12 maja 2010 r., m.in. poprzez uzupełnienie zapisu dotyczącego przedmiotu posiedzenia Sądu. Skarżący wniósł także "by Sąd w uzupełnieniu postanowienia z dnia 12.05.2010 orzekł w przedmiocie

1.

rozpoznania skargi na czynności z zakresu adm. publicznej dotycząca obowiązków wynikających z przepisów prawa o wydaniu zaświadczenia żądanej treści i uwierzytelnionej kserokopii pisma.

2.

rozpoznania wniosku na postanowienie Sadu z dn. 29.03.2010 w sprawie VII SA/Wa 254/10 w zakresie (?!) wydania zaświadczenia oraz wydania uwierzytelnionej kserokopii pisma".

Wniósł również o zapisanie, zgodnie z art. 138 p.p.s.a., przedmiotu posiedzenia Sądu w sentencji postanowienia oraz imienia i nazwiska protokólanta.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 157 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) strona może w ciągu czternastu dni od doręczenia wyroku z urzędu - a gdy wyroku nie doręcza się stronie od dnia ogłoszenia - zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości skargi albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu. Orzeczenie uzupełniające wyrok zapada w formie wyroku, chyba że uzupełnienie dotyczy wyłącznie kosztów (art. 157 § 3 p.p.s.a.). Natomiast na mocy art. 166 ww. ustawy do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy o wyrokach.

W niniejszej sprawie rozstrzygnięcie, co do którego skarżący wniósł wniosek o uzupełnienie, zapadło w formie postanowienia, więc zgodnie z powyższymi przepisami rozstrzygnięcie w przedmiocie uzupełnienia postanowienia zapada w formie postanowienia na posiedzeniu niejawnym.

Sąd stwierdza, że postanowienie z dnia 12 maja 2010 r. zawiera rozstrzygnięcie co do całości wniosku skarżącego z dnia 21 kwietnia 2010 r. (data nadania w UP). Przedmiotem posiedzenia było bowiem rozpoznanie wskazanego wniosku. Rozstrzygnięcie jest pełne i zawiera wszystkie elementy, które powinno zawierać postanowienie, w tym przedmiot skargi, który został określony jako "w zakresie wydania zaświadczenia oraz wydania uwierzytelnionej kserokopii pisma".

Ponownie należy wskazać, jak to już uczynił Sąd w postanowieniu z dnia 12 maja 2010 r., że co do zasady posiedzenia niejawne odbywają się bez udziału protokolanta, bowiem nie sporządza się protokołu z tego posiedzenia, wyjątek stanowi sytuacja, gdy na posiedzeniu niejawnym zostały wysłuchane osoby wezwane lub dokonano innych czynności procesowych, co w niniejszej sprawie nie miało miejsca.

Przedmiotowy wniosek nie zasługuje zatem na uwzględnienie. W ocenie Sądu, zmierza on w konsekwencji do zmiany rozstrzygnięcia w przedmiocie odrzucenia skargi S. P. i spowodowania rozpoznania skargi na działanie Komendanta Głównego Policji, co w niniejszym trybie nie jest możliwe.

Z powyższych względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 157 w zw. z art. 166 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.