Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1311711

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 marca 2013 r.
VII SA/Wa 2474/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Tomaszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt VII SA/Wa 2474/12 ze skargi O. Sp. z o.o. w W., w której miejsce wstąpił Syndyk masy upadłości O. Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia (...) sierpnia 2012 r., znak: (...) w przedmiocie stwierdzenia naruszenia przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Dnia 5 września 2012 r. (data stempla pocztowego) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga O. Sp. z o.o. w W. na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia (...) sierpnia 2012 r., znak: (...).

Zarządzeniem z dnia 5 lutego 2013 r. wezwano syndyka masy upadłości O. Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Z akt sprawy wynika, że wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi syndyka dnia 7 lutego 2013 r. Termin na wykonanie zarządzenia upłynął 14 lutego 2013 r.

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przywołanym przepisie wyrażona jest zasada, że warunkiem podjęcia przez sąd czynności na skutek wniesionego pisma, jest uiszczenie należnej od tego pisma opłaty. W przedmiotowej sprawie wpis nie został uiszczony, pomimo prawidłowego wezwania.

Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Ponadto zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skarg.

Po sprawdzeniu w dokumentach księgowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczących opłat sądowych ustalono, że do dnia 25 lutego 2013 r. nie wpłynęła jakakolwiek kwota tytułem wpisu od skargi w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że skarżący pomimo prawidłowego doręczenia wezwania i upływu zakreślonego terminu, nie dopełnił czynność nakazanych przez Sąd.

Wobec powyższego, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. oraz art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., orzeczono jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.