Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2207256

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 lipca 2016 r.
VII SA/Wa 2470/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Tarnowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w 9 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia B. P. i T. P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 października 2015 r. w sprawie ze skargi Gminy K. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) września 2014 r., nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki postanawia:

1.

odrzucić zażalenie;

2.

zwrócić solidarnie B. P. i T. P. kwotę 100 (sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu od zażalenia.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 9 października 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił dopuszczenia do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania następujących osób: T. R., E. R., A. P., Z. P., T. P., B. P., K. M., S. K., W. M., W. B., S. K., T. K., A. K., L.L., M. L., K. M., E. M., T. M., B. L., K. L., M. N., A. N.

Odpis ww. postanowienia wraz z uzasadnieniem został doręczony B. P. w dniu 12 grudnia 2015 r., natomiast T. P. w dniu 9 grudnia 2015 r.

W dniu 18 grudnia 2015 r. B. P. i T. P. złożyli zażalenie na ww. postanowienie.

Zarządzeniem Przewodniczącego z dnia 4 stycznia 2016 r. B. P. została wezwana do uzupełnienia braków formalnych zażalenia, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia, przez złożenie 2 odpisów tego zażalenia. Zarządzenie w tym przedmiocie zostało doręczone B. P. w dniu 11 stycznia 2016 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 178 w zw. z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej "p.p.s.a.", wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Stosownie do treści art. 194 § 2 p.p.s.a. zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia. Natomiast w myśl art. 194 § 3 p.p.s.a. zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia.

Do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych (art. 47 § 1 p.p.s.a.). Stosownie zaś do art. 49 § 1 p.p.s.a. w zw. z art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., jeżeli zażalenie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia tego środka odwoławczego.

W niniejszej sprawie odpis zaskarżonego postanowienia z dnia 9 października 2015 r. został doręczony T. P. w dniu 9 grudnia 2015 r. Zażalenie zostało natomiast nadane w urzędzie pocztowym dopiero w dniu 18 grudnia 2015 r., a zatem z uchybieniem terminu o którym mowa w art. 194 § 2 p.p.s.a. Skutkiem uchybienia terminu jest odrzucenie zażalenia T. P.

Zażalenie B. P. również podlega odrzuceniu jednak z odmiennych przyczyn. Zarządzeniem z dnia 4 stycznia 2016 r. B. P. wezwana do uzupełnienia braków formalnych zażalenia. Zarządzenie w tym przedmiocie zostało doręczone B. P. w dniu 11 stycznia 2016 r., a zatem 7 dniowy termin na wykonanie zarządzenia upływał w dniu 18 stycznia 2016 r. (poniedziałek). W zakreślonym terminie B. P. nie uzupełniła braków formalnych zażalenia tj. nie przysłała jego odpisów.

Mając powyższe na uwadze Sąd postanowił o odrzuceniu zażalenia na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. O zwrocie wpisu Sąd postanowił na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 powołanej ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.