Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1925392

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 grudnia 2012 r.
VII SA/Wa 2468/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosława Pindelska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.S. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) lipca 2012 r. nr (...) w przedmiocie wstrzymania użytkowania części lokalu postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 - zwanej dalej p.p.s.a.), sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Stosownie do treści art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, a w oparciu o § 3 omawianego artykułu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału VII Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 października 2012 r. skarżący A.S. został wezwany do nadesłania dwóch egzemplarzy odpisów skargi oraz uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 złotych - w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie skarżący odebrał w dniu 12 listopada 2012 r., zatem termin do uzupełnienia braków formalnych skargi oraz uiszczenia wpisu sądowego upływał z dniem 19 listopada 2012 r.

Do dnia 7 grudnia 2012 r. skarżący nie nadesłał odpisów skargi oraz nie uiścił wymaganej opłaty sądowej.

Skoro zatem nie uzupełniono braków formalnych skargi oraz nie uiszczono w terminie wpisu sądowego od skargi, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 3 p.p.s.a., skargę należało odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.