Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2139077

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 września 2016 r.
VII SA/Wa 2428/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Nowak (spr.).

Sędziowie WSA: Bogusław Cieśla, Mirosława Kowalska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 września 2016 r. sprawy ze skargi H. G. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) sierpnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki postanawia: zawiesić postępowanie na zgodny wniosek stron

Uzasadnienie faktyczne

H. G. (dalej jako "skarżąca"), reprezentowana przez pełnomocnika, wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) sierpnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki.

Na rozprawie w dniu 14 września 2016 r. pełnomocnik skarżącej wniósł o zawieszenie postępowania sądowego do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego zaskarżoną decyzją, zaś pełnomocnik organu przychylił się do powyższego wniosku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.), dalej jako "p.p.s.a.", sąd może zawiesić postepowanie na zgody wniosek stron.

Z powyższego wynika, że podstawową przesłanką do zawieszenia postępowania jest zgodny wniosek wszystkich stron zmierzający do uzyskania orzeczenia sądu o zawieszeniu postępowania. Ponadto określenie "sąd może zawiesić postępowanie" oznacza, że postanowienie o zawieszeniu postępowania sąd wydaje w przypadkach, gdy uzna to za celowe i stwierdzi, że czynność stron polegająca na złożeniu wniosku nie zmierza do obejścia prawa (por. postanowienie WSA w Łodzi z dnia 11 maja 2010 r. sygn. akt III SA/Łd 156/10 Lex nr 670441).

W ocenie Sądu, w niniejszej sprawie, zawieszenie postępowania na zgodny wniosek wszystkich stron jest dopuszczalne i nie prowadzi do obejścia prawa.

Wobec powyższego, na podstawie art. 126 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.