VII SA/Wa 2411/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2357925

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2017 r. VII SA/Wa 2411/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Zielińska-Śpiewak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. S.A. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) sierpnia 2015 r. znak (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 10 stycznia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę P. S.A. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) sierpnia 2015 r., znak (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji.

W dniu 18 kwietnia 2017 r. pełnomocnik skarżącej wniósł skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Natomiast zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga kasacyjna, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez Sąd na podstawie art. 220 § 3 ww. ustawy.

Zgodnie z zrządzeniami Sądu z dnia 21 kwietnia 2017 r. pełnomocnik skarżącego kasacyjnie został wezwany do złożenia wniosku o rozpoznanie skargi kasacyjnej na rozprawie albo oświadczenia o zrzeczeniu się rozprawy wraz z 3 odpisami poświadczonymi za zgodność z oryginałem oraz na podstawie § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.), do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej.

Ww. pisma zostały doręczone w dniu 26 kwietnia 2017 r. W związku z powyższym termin 7 dniowy upłynął z dniem 3 maja 2017 r. (dzień ustawowo wolny od pracy). Zgodnie z art. 83 § 2 p.p.s.a., jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Mając na uwadze powyższy przepis uznać należy, że termin do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej w niniejszej sprawie upływał w dniu 4 maja 2017 r. W tym czasie nie zostało nadesłane wymagane pismo wraz z odpisami. Po sprawdzeniu w Rejestrze Opłat Sądowych ustalono, że do dnia 17 czerwca 2017 r. nie zidentyfikowano do niniejszej sprawy wpłaty z tytułu wpisu sądowego od skargi kasacyjnej.

Termin siedmiodniowy jest terminem ustawowym, który nie może być skracany, ani przedłużany. Mając na uwadze, że czynności pełnomocnika wnoszącego skargę kasacyjną, od których zależała skuteczność skargi kasacyjnej nie zostały wykonane w terminie, stwierdzić należy, iż skarga kasacyjna wniesiona została bez dopełnienia wymaganego przez prawo warunku, nie można zatem było nadać dalszego biegu sprawie, skarga kasacyjna zaś podlega odrzuceniu.

Z tego też względu, na podstawie art. 178 i art. 220 § 3 p.p.s.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.