VII SA/Wa 2404/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2599416

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 września 2017 r. VII SA/Wa 2404/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Wilczewska-Rzepecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 września 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi G. P. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) sierpnia 2016 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia obowiązku sporządzenia i przedłożenia projektu budowlanego zamiennego postanawia:

I.

umorzyć postępowanie sądowe

II.

zwrócić skarżącemu G. P. kwotę 500 zł (pięćset złotych) tytułem uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

G. P. wniósł do Sądu skargę na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr (...) z dnia (...) sierpnia 2016 r. utrzymującą w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla (...) nr (...) z dnia (...) czerwca 2016 r. nakładającą na G. P. obowiązek sporządzenia i przedłożenia projektu budowlanego zamiennego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej - segment "B", usytuowanego na terenie działki o nr ew. (...) z obrębu (...) przy ul. (...) w (...), uwzgledniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych.

Skarżący w piśmie z dnia (...) sierpnia 2017 r. cofnął skargę oraz wniósł o zwrot uiszczonego od skargi wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej jako p.p.s.a.), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Zgodnie zaś z art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania.

W niniejszej sprawie Sąd uznał cofnięcie skargi za dopuszczalne i postanowił umorzyć postępowanie sądowe.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie działając na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 60 p.p.s.a. orzekł jak w punkcie I postanowienia. Rozstrzygnięcie zawarte w punkcie drugim sentencji postanowienia znalazło swoje oparcie w art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., zgodnie z którym Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.