Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1925389

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 listopada 2012 r.
VII SA/Wa 2401/12

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Justyna Wtulich Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J.P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi J. P. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie: odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: przyznać J.P. prawo pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 12 października 2012 r. (data stempla biura podawczego) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga J. P. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) znak: (...) wraz z dołączonym formularzem wniosku o przyznanie prawa pomocy, w którym wnioskodawca wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych.

Z nadesłanego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że wnioskodawca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z żoną i utrzymuje się z dochodu uzyskiwanego z tytułu posiadanego gospodarstwa rolnego w wysokości 300,00 - 400,00 złotych miesięcznie. Wnioskodawca oświadczył, że żona nie uzyskuje żadnego dochodu. Wskazał, że posiada dom o powierzchni 64 m 2 oraz nieruchomość rolną o powierzchni 1,65 ha. Oznajmił, że nie posiada mieszkania, zasobów pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

W uzasadnieniu wniosku wnioskujący oświadczył, że jest osobą bezrobotną, a jego jedynym źródłem utrzymania jest dochód uzyskiwany z posiadanej nieruchomości rolnej o powierzchni 1,65 ha. Dodał, iż na jego utrzymaniu pozostaje żona, która nie posiada majątku oraz nie uzyskuje żadnego dochodu.

Ze względu na niewystarczające dane do rozpoznania wniosku o przyznanie prawa pomocy zarządzeniem z dnia 26 października 2012 r. wezwano wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących nadesłanego wniosku o przyznanie prawa pomocy, poprzez podanie, czy wnioskodawca oraz jego żona są osobami bezrobotnymi bez prawa do zasiłku, czy też mają przyznany zasiłek, jeśli tak, należało wskazać jego wysokość oraz czy wnioskodawca lub jego żona otrzymują dochody z tytułu renty, emerytury, lub innych źródeł dochodu, jeśli tak, należało wskazać wysokość uzyskiwanych miesięcznie dochodów. Zapytano wnioskodawcę także czy on lub jego żona podejmują prace sezonowe, dorywcze, z tytułu umów zlecenia czy o dzieło, jeśli tak, należało podać wysokość uzyskiwanych miesięcznie dochodów oraz czy podejmują wraz z żoną próby znalezienia pracy na stałe, jeśli tak, należało wskazać ile prób podjęli. Wezwano wnioskodawcę do podania jakie ponosi miesięczne koszty stałe związane z utrzymaniem domu o powierzchni 64 m 2, należało je wyszczególnić i podać ich wysokość, (np. z tytułu opłat za energię elektryczną, gaz, wodę, telefon, wywóz nieczystości, śmieci, podatek, ubezpieczenia, itp.) oraz zapytano, czy wnioskodawca posiada inwentarz żywy, jeśli tak, należało podać jakie zwierzęta hoduje i w jakiej ilości oraz czy uzyskuje dochód z tytułu ich sprzedaży bądź też ze sprzedaży produktów zwierzęcych, jeśli tak, należało podać jego wysokość. Zwrócono się do wnioskodawcy z zapytaniem czy uzyskuje dochody ze sprzedaży zboża lub innych płodów rolnych, jeśli tak, należało wskazać z jakiego tytułu i w jakiej wysokości oraz jaką kwotę miesięcznie przeznacza na bieżące potrzeby życia codziennego, (tekst jedn.: na zakup żywności, odzieży, środków chemicznych, itp.). Wezwano wnioskodawcę do złożenia oświadczenia, czy posiada pojazdy mechaniczne, jeśli tak, należało podać markę, rok produkcji oraz koszty związane z utrzymaniem (paliwo, naprawy) oraz czy posiada kredyty lub pożyczki w bankach lub u osób prywatnych, jeśli tak, należało wskazać wysokość posiadanego zadłużenia, planowany termin spłaty oraz wysokość miesięcznej raty. Zapytano wnioskodawcę także, czy otrzymuje pomoc od rodziny, dzieci, organizacji społecznych lub państwowych, jeśli tak, należało podać od kogo, w jakiej wysokości lub formie.

W dniu 9 listopada 2012 r. (data stempla biura podawczego) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęły żądane wyjaśnienia od wnioskodawcy.

Z nadesłanych informacji wynika, że wnioskodawca wraz z małżonką są osobami bezrobotnymi bez prawa do zasiłku. Wnioskodawca oświadczył, iż zarówno on, jak i małżonka nie otrzymuje dochodów z tytułu renty, emerytury lub innych źródeł, jak również oboje nie podejmują pracy sezonowej, dorywczej, oraz w ramach umowy o dzieło. Poinformował, iż razem z żoną podejmują próby znalezienia pracy na stałe, a dowody potwierdzające ich starania znajdują się w Urzędzie Pracy w B.

Wnioskodawca wyszczególnił miesięczne koszty ponoszone na utrzymanie domu, tj. podatek od budynku w wysokości 1,83 złotych, ubezpieczenie w wysokości 6,33 złotych, za wodę i wywóz ścieków w wysokości 3,47 złotych, wywóz śmieci w wysokości 4,83 złotych, za gaz w wysokości 16,66 złotych, energię elektryczną w wysokości 72,35 złotych, co łącznie stanowi kwotę w wysokości 140,47 złotych miesięcznie.

Wnioskodawca oświadczył, iż posiada kury i uzyskuje dochód ze sprzedaży jaj wynoszący około 1.800,00 złotych rocznie, jak również dochód ze sprzedaży owoców i warzyw wynoszący około 1.850,00 złotych rocznie, co miesięcznie stanowi kwotę w wysokości około 304,16 złotych.Wnioskodawca zaznaczył, że kwoty uzyskiwane ze sprzedaży płodów rolnych oraz produktów zwierzęcych nie są stałe, a zatem nie stanowią pewnego i stabilnego źródła dochodu.

Wnioskodawca oznajmił, iż na miesięczne potrzeby życia codziennego przeznacza kwotę w wysokości około 120,00 złotych, a brakujące środki finansowe na codzienne potrzeby pozyskuje ze zbieractwa runa leśnego. Podał, że posiada samochód osobowy marki Ford rok produkcji 1999, który nie jest przez niego użytkowany ze względu na brak pieniędzy. Wnioskodawca oświadczył, iż na chwilę obecną nie posiada żadnych zobowiązań pieniężnych wynikających z kredytów, pożyczek bankowych, jak również zaciągniętych u osób prywatnych. Zaznaczył, iż dokłada wszelkich starań, aby nie pożyczać pieniędzy. Poinformował, że nie otrzymuje pomocy od rodziny, dzieci, organizacji społecznych lub też państwowych.

Uzasadnienie prawne

W niniejszej sprawie zważono, co następuje:

Przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270) zwanej dalej p.p.s.a. przewidują możliwość przyznania stronom postępowania prawa pomocy. Prawo pomocy może być przyznane stronie w zakresie całkowitym (art. 245 § 2 p.p.s.a.) lub częściowym (art. 245 § 3 p.p.s.a.), przy czym jego przyznanie uzależnione jest od spełnienia przez stronę ustawowo przewidzianych przesłanek.

Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu. Przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmuje natomiast zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie pełnomocnika. W niniejszej sprawie wnioskodawca wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Stosownie zaś do treści art. 246 § 1 pkt 2 ustawy p.p.s.a. przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym następuje gdy osoba wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Przyjętą regułą jest, iż obowiązkiem stron jest ponoszenie kosztów związanych z udziałem w postępowaniu. Przyznanie prawa pomocy jest instytucją wyjątkową, przysługującą jedynie w sytuacjach, gdy poniesienie kosztów przez stronę spowodowałoby u niej uszczerbek w środkach utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Jak wynika z powołanych przepisów ciężar udowodnienia istnienia okoliczności, które mogłyby stanowić podstawę przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie spoczywa na stronie.

Oceniając sytuację finansową wnioskodawcy uznano, że wykazał on, iż zachodzą przesłanki do przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie. Stwierdzono, że wnioskodawca utrzymujący siebie i żonę jedynie z niewielkiego dochodu uzyskiwanego z tytułu posiadanej nieruchomości rolnej w wysokości około 400,00 złotych miesięcznie oraz z niestałego źródła dochodu uzyskiwanego ze sprzedaży jaj, owoców i warzyw o łącznej wysokości 3.650,00 złotych rocznie, co miesięcznie stanowi kwotę w wysokości 304,16 złotych, nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania sądowego, bez spowodowania uszczerbku w utrzymaniu koniecznym własnym oraz żony. Jedynym bowiem stałym źródłem dochodu wnioskodawcy jest dochód uzyskiwany z tytułu posiadania niewielkiej nieruchomości rolnej o powierzchni 1,65 ha. Dochód ten jest jednak na tyle niski, że nie wystarcza wnioskodawcy na zaspokojenie bieżących potrzeb życia codziennego, dlatego stara się on pozyskać dodatkowe środki finansowe ze zbieractwa runa leśnego, czy też ze sprzedaży produktów zwierzęcych czy płodów rolnych.

Uznano zatem, że sytuacja finansowa w jakiej obecnie znajduje się wnioskodawca jest na tyle trudna, iż uzasadnia przychylenie się do wniosku i przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od koszów sądowych w sprawie.

Z powyższych względów, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.