Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1931141

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 lutego 2011 r.
VII SA/Wa 2363/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mariola Kowalska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. E. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) października 2009 r., znak: (...) w przedmiocie odmowy uchylenia postanowienia postanawia odrzucić zażalenie M. E. z dnia 13 lipca 2010 r. złożone na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 czerwca 2010 r.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 11 czerwca 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił zażalenie M. E. złożone na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 22 kwietnia 2010 r., którym odrzucona została skarga kasacyjna sporządzona osobiście przez skarżącą.

W dniu 19 lipca 2010 r. (data prezentaty Sądu) do Sądu wpłynęło zażalenie M. E. datowane na dzień 13 lipca 2010 r., na wymienione postanowienie z dnia 11 czerwca 2010 r.

Przy piśmie z dnia 17 grudnia 2010 r. przesłano M. E. odpis zarządzenia z dnia 29 lipca 2010 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia z dnia 13 lipca 2010 r. oraz pismem z dnia 17 grudnia 2010 r. wezwano skarżącą do podpisania tego zażalenia i nadesłania jego odpisu - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Zgodnie z art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm. - zwanej dalej p.p.s.a.) sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyń niedopuszczalną jak również skargę kasacyjną której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Stosownie do art. 197 § 2 wymienionej ustawy, do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej. Natomiast, zgodnie z art. 230 p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji - w tym od zażalenia - pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Zażalenie, od którego pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Przy piśmie z dnia 17 grudnia 2010 r. przesłano M. E. odpis zarządzenia z dnia 29 lipca 2010 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia z dnia 13 lipca 2010 r. oraz pismem z dnia 17 grudnia 2010 r. wezwano skarżącą do podpisania tego zażalenia i nadesłania jego odpisu - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Wymienione pisma z dnia 17 grudnia 2010 r. zostały skutecznie doręczone wnoszącej zażalenie M. E. w dniu 5 stycznia 2011 r.

Wskazać należy, iż M. E. nie uiściła należnego wpisu sądowego od zażalenia z dnia 13 lipca 2010 r., nie podpisała tego zażalenia oraz nie nadesłała jego odpisu.

Z tego względu orzeczono jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.