Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1925382

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2012 r.
VII SA/Wa 2351/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Włodzimierz Kowalczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. K. na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia (...) sierpnia 2012 r. znak (...) w przedmiocie odmowy wyrażenia gody na lokalizację zjazdu postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 8 października 2012 r. (data wpływu do Sądu) Z. K. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia (...) sierpnia 2012 r., znak (...) w przedmiocie odmowy wyrażenia gody na lokalizację zjazdu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez Sąd na podstawie art. 220 § 3 ww. ustawy.

Zgodnie z zrządzeniami z dnia 9 października 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie pismami z dnia 16 października 2012 r., wezwał stronę skarżącą reprezentowaną przez r. pr. P. S. do złożenia pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżącego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym Warszawie oraz na podstawie § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.), do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Pełnomocnik skarżącego otrzymał ww. pismo w dniu 23 października 2012 r., zatem wyznaczony przez Sąd termin minął w dniu 30 października 2012 r. W wyznaczonym terminie wymagany wpisu nie został uiszczony oraz nie zostało złożone pełnomocnictwo.

Po sprawdzeniu w Rejestrze opłat sądowych ustalono, że do dnia 27 listopada 2012 r. nie zidentyfikowano do niniejszej sprawy wpłaty z tytułu wpisu sądowego od skargi.

Termin siedmiodniowy jest terminem ustawowym, który nie może być skracany, ani przedłużany. Mając na uwadze, że czynności skarżącego, od których zależała skuteczność skargi nie zostały wykonane w terminie, stwierdzić należy, iż skarga wniesiona została bez dopełnienia wymaganego przez prawo warunku, nie można zatem było nadać dalszego biegu sprawie, skarga zaś podlega odrzuceniu.

Z tych względów, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.