Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 672204

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 marca 2010 r.
VII SA/Wa 235/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Miron.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w W. na decyzję (...) Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia (...) grudnia 2009 r. znak: (...) w przedmiocie nakazu wykonania określonych obowiązków postanawia:

1.

odrzucić skargę Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w W.

2.

zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarżącej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w W. kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych) tytułem uiszczonego wpisu sądowego

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z treścią art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Powodowane to jest tym, że strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (art. 199 p.p.a.a.). Pismem, o którym mowa w cytowanym wyżej artykule jest m.in. skarga (art. 230 § 2 p.p.s.a.).

Pismem z dnia 5 lutego 2010 r., doręczonym w dniu 9 lutego 2010 r., przesłano do Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w W. odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału VII o wezwaniu do uiszczenia, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi, wpisu sądowego w kwocie 200 zł.

W dniu 18 lutego 2010 r. został uiszczony wpis sądowy w kwocie 200 zł.

Wskazać jednakże należy, iż został on uiszczony po upływie terminu na jego wniesienie, bowiem termin ten upłynął z dniem 16 lutego 2010 r.

Stosownie do dyspozycji art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd odrzuca skargę, gdy pomimo wezwania nie został uiszczony wpis sądowy.

Mając na względzie powyższe oraz fakt, iż zgodnie z art. 85 ww. ustawy czynność podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na postawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji postanowienia.

O zwrocie kosztów orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a) powołanej ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.