Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2227389

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 grudnia 2016 r.
VII SA/Wa 2346/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Wilczewska-Rzepecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. W. na postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) września 2016 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania postanawia:

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarżącej H. W. kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) tytułem zwrotu uiszczonego wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z treścią art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm., zwana dalej p.p.s.a.) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Powodowane to jest tym, że strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (art. 199 p.p.a.a.). Pismem, o którym mowa w cytowanym wyżej artykule jest m.in. skarga (art. 230 § 2 p.p.s.a.).

Pismem z dnia 18 października 2016 r., doręczonym w dniu 24 października 2016 r., przesłano do skarżącej odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału VII o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł, w terminie siedmiu dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

W dniu 2 listopada 2016 r. został uiszczony wpis sądowy w kwocie 100 zł.

Wskazać jednakże należy, iż został on uiszczony po upływie terminu na jego wniesienie, bowiem termin ten upłynął z dniem 31 października 2016 r.

Stosownie do dyspozycji art. 220 § 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy pomimo wezwania nie został uiszczony wpis sądowy.

Mając na względzie powyższe oraz fakt, iż zgodnie z art. 85 p.p.s.a. czynność podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na postawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji postanowienia.

O zwrocie kosztów orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 powołanej ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.