Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1931136

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 lutego 2011 r.
VII SA/Wa 2324/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Machlejd.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi U. M. i D. M. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) września 2010 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia obowiązku sporządzenia projektu budowlanego zamiennego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Wezwaniem z dnia 2 grudnia 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zobowiązał pełnomocnika skarżących do wykonania zarządzenia Przewodniczącego Wydziału VII Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 listopada 2010 r. w przedmiocie uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 500 (pięćset) zł, pod rygorem odrzucenia skargi.

Z akt sprawy wynika, że do dnia 14 lutego 2011 r. w Rejestrze Opłat Sądowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie nie odnotowano należnej wpłaty z tytułu uiszczenia wpisu sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze. zm.) Sąd odrzuca skargę, gdy pomimo wezwania nie został uiszczony wpis sądowy.

W niniejszej sprawie wezwanie do uiszczenia wpisu zostało skierowane na adres pełnomocnika skarżących w dniu 2 grudnia 2010 r. Odbiór wezwania pokwitowano w dniu 6 grudnia 2010 r., a zatem wyznaczony siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu od skargi upłynął z dniem 13 grudnia 2010 r., w tym czasie skarżący nie dopełnili czynności nakazanej przez Sąd.

Wobec powyższego, z uwagi na dyspozycję art. 220 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało orzec jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.